„Épületes” változások

Biatorbágy logo

Új építési szabályok léptek érvénybe országosan és helyben is.
Az idei esztendő első felében – többek között – a hazai közigazgatás reformjáról, ezzel együtt az építésügy átalakításáról is sok szó esett a nyilvánosság előtt. Országos szinten és városunkban is sok változás történt az építésügyi szabályozásban. Teljes keresztmetszetet adni a változásokról egy újságcikkben talán lehetetlen, azonban mégis szükség van arra, hogy néhány alapvető kérdést tisztázzunk.

Az országos szinten bevezetett új építési rendszer lényege, hogy a korábbi klasszikus engedélykérések helyett, bizonyos esetekben bejelentési, nyilvántartási eljárásokat kell folytatni. Az épületeket ezután is meg kell terveztetni. A terveket elsősorban elektronikus úton kell benyújtani. Az eljárás egyszerűsödik, az ellenőrzés főként a háttérben zajlik és csak indokolt esetben indul építésfelügyeleti eljárás.
Nézzük kicsit részletesebben:
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg az alapelvet: „Az építési tevékenység végzésére – az 1. mellékletben felsoroltak és az Étv. alapján egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység kivételével – jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni.”
Ebből következően vannak:
- hagyományos értelemben építési engedélyezési eljárás alá eső építési tevékenységek
- egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek
- az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

A hagyományos építési engedélyezési eljárás alá eső építési tevékenységeknél nincs lényegi változás. Eddigi gyakorlathoz hasonlóan kell az eljárást lefolytatni. Városunkban a település polgármestere az építési engedélyezés során, a főépítész szakmai véleményének kikérésével településképi véleményt ad a tervről, amelyet az I. fokú építési hatóság köteles figyelembe venni.

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység az év elején bevezetett, új eljárási rend. Július 1-től jelentősen megváltozott a folyamata.
Az egyszerű bejelentést az elektronikus építési naplón keresztül kell megtenni a kiviteli tervek feltöltésével együtt. A kivitelezés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését követő 16. napon kezdhető meg. Közben az építésügyi hatóság tájékoztatja a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarát, a települési önkormányzat jegyzőjét, valamint a telek tulajdonosát, amennyiben nem az építtető a tulajdonosa vagy az építtetőn kívül más személy is tulajdonjoggal rendelkezik.
A benyújtott tervdokumentáció jogszerűségéért és szakszerűségéért a tervező felel. Az építtetőnek a kivitelezés folyamatára kötelező lesz az építész tervezőt megbízni tervezői művezetéssel.

Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek esetében a polgármesternek településképi bejelentést kell tenni. A településképi bejelentést hagyományos formában papír alapon készült tervekkel, két példányban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. „A polgármester a tervezett tevékenységet kikötéssel vagy anélkül tudomásul veszi, és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, vagy a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó döntést hoz.”

Biatorbágy új településrendezési eszközei 2016. augusztus 1-én lépnek hatályba. Az új helyi építési szabályzat (HÉSZ), önkormányzati rendeletként tartalmazza a helyi építési előírásokat. Ezzel egyidejűleg a korábbi, 2002-ben jóváhagyott és többször módosított HÉSZ hatályát veszíti. A Tópark területére külön lehatárolással készültek el az új településrendezési eszközök, de hasonló rendszerben, mint a város egyéb területeire.

A jóváhagyott új HÉSZ és mellékletét képező szabályozási tervlapok Biatorbágy honlapján, a főoldalon közvetlenül elérhetőek a Jóváhagyott településrendezési eszközök címszó alatt.

Sok változást tartalmaznak az új helyi építési előírások. A lakosságot talán leginkább érintő változásként a közművesítési helyi szabályok emelhetők ki. A jövőben a lakó és üdülőterületi építési övezetekben közműpótló berendezésekkel helyettesíthetőek a közművek. Természetesen ez is csak a hatályos előírások szerint történhet. Tehát, például közüzemi szennyvízcsatornai kiépítés helyett zárt tároló vagy házi szennyvíztisztító építhető. Ebben az esetben a tisztított szennyvíz, „szürkevíz” telken belül, akár locsolásra is felhasználható. Bízom abban, hogy a saját, a városi közösség és a környezet védelme, tisztasága érdekében, mindenki igyekszik majd betartani a környezetvédelmi előírásokat.
A másik kiemelhető újdonság, hogy az egyes telkek beépítésének terheltségét a „szintterületi mutató” kiszámításával is kell majd igazolni. Ez a paraméter azt mutatja meg, hogy egy négyzetméter telekterületre hány négyzetméter bruttó épület szintterület jut.

Már többször bebizonyosodott, hogy a városrendezés egy folyamatos tevékenység. Így lesz ez városunkban is. Egy új törvényi változás miatt ősszel meg kell kezdeni, és 2017. év végéig be kell fejezni a HÉSZ ismételt módosítását.
Mindez lehetőséget teremt arra, hogy város lakói most nyugodtan áttanulmányozva a hatályba lépő új építési előírásokat, módosító javaslatot tegyenek, amelyeket az előkészítő tervezés során egyeztetni fogunk.
A HÉSZ következő módosításának folyamatáról a későbbiekben adunk tájékoztatót.

Rumi Imre
főépítész
 

2016-07-29 12:28