Hatósági bizonyítvány kiállítása

A hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány és a hatósági igazolvány között az a különbség, hogy

  • míg a hatósági igazolvány - érvényességének időtartama alatt - az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására szolgál, addig a hatósági bizonyítvány tipikus esetben egyszeri alkalomra szólóan (meghatározott más eljárásban való felhasználás céljából) tanúsítja a benne foglaltakat,
  • a hatósági igazolvány rendszeresítése törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet rendelkezésén alapul, ettől eltérően a hatósági bizonyítvány adattartalmát bármilyen jogszabály meghatározhatja.

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata kérelemre kiállítja a hatósági bizonyítványt. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek, milyen célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra és milyen bizonyítékok alapján adták ki.
A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni. A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.
Ha a hatósági bizonyítvány tartalmának valótlanságát az a hatóság állapítja meg, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta, a hatósági bizonyítványban foglaltak valótlanságáról az általa feltárt bizonyítékok ismertetésével tájékoztatja a hatósági bizonyítványt kiadó hatóságot.
Hatósági bizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha ezt jogszabály előírja, vagy ennek szükségességét az ügyfél valószínűsíti.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha
- kiadása jogszabályba ütközik,
- az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható,
- az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri,
- az ügyfél olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.

Az eljárás jogi alapja:

  • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  • személyi igazolvány
  • lakcímigazolvány
  • kérelem

Eljárási illetékek:
2.200,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Biatorbágy Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
8 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Jegyzője

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
Bármikor benyújtható
 

Ügyintézés helye: 
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Véghné Gazsi Etelka
06 23 310-174/218