Az általános iskola beiratkozásának rendjéről

iskola.png

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. §(7) bekezdése, valamint a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 2012012. (VIII/.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg:

A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi i

dőpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00- 19.00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00 - 18.00 között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 . napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik .
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye , ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
 

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

  • a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcimet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésr e vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétöl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.
Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogo rvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyárnsága alatt álló gyerme ket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

2018.03.09 14:16
Europe/Budapest