Működési engedély

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére működési engedélyt kell kérni.

Egyes termékkörök értékesítése működési engedély köteles tevékenységnek minősül. Ezen termékek kis- és nagykareskedelmi forgalmazását a tevékenység megkezdése előtt az üzlet helye szerinti jegyzőnél kérelmezni kell. Az engedélyezési eljárásban termékköröktől függően szakhatóságok vesznek részt. A jegyző a működési engedély megadását követően azt közhiteles nyilvántartásba bejegyzi, valamint internetes közzéteszi és a bejegyzett adatokat megküldi az Országos nyilvántartást vezető kormányhivatal részére is.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag. 

 

Az eljárás jogi alapja:

 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet,
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.

Illetékességi terület:
Biatorbágy közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat,
 • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Eljárási illetékek:

 • az eljárás illetékmentes

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Biatorbágy Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
21 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tevékenység megkezdését megelőzően.
 

Ügyintézés helye: 
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Temesvári Ferencné Kovács Katalin
06 23 310-174/260
Letölthető nyomtaványok: 

Nincs letölthető dokumentum ehhez az ügyleíráshoz.