Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy Nagy utca 22. 204/1 hrsz-ú belterületi ingatlanrész értékesítésére

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól 21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 29. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2051 Biatorbágy, Nagy utca 22. 204/1 hrsz-ú belterületi ingatlanrész (továbbiakban. Ingatlan) értékesítésére az alábbiak szerint:

1)    A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Biatorbágy Város Önkormányzata

2051 Biatorbágy Baross G. u. 2/a.

 

2)    A pályázat célja:önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

 

3)    A pályázat jellege:a pályázat nyilvános

 

4)    A pályázat tárgya, az Ingatlan adatai:

 

Az ingatlan osztatlan közös tulajdon, Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, használati megosztásban lévő 2515/11400 tulajdoni hányadú épületrész és udvarrész.

a)    művelési ág: kivett lakóház, udvar

b)    terület: 41 m2 lakóterület és 80 m2 udvarrész

c)    övezeti besorolás: Vt-1, az Ingatlanra, részletes építési övezetre vonatkozó előírások a Polgármesteri Hivatalban (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) Rumi Imre főépítésztől (rumi.imre@biatorbagy.hu) kérhetőek.

 

5)    Ajánlattételi határidő:A pályázatokat zárt borítékban 2018. március 22. napján 12 óráig személyesen vagy 2018. március 22. éjfélig lehet postán feladni Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala címére (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.). A zárt borítékra kizárólag az alább pályázati jeligét kéri a kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy, Nagy utca 22. (204/1 hrsz) belterületi ingatlanrészre”

6)    A pályázat minimális tartalmi elemei a következők:

a)    a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;

b)    az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegû megajánlás);

c)    az ajánlattevő ajánlata az ingatlan beépítésére, annak határidejére vonatkozóan;

d)    az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant (milyen célból, illetve milyen jellegű épületet kíván létesíteni rajta)

e)    az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;

f)     az ajánlat első lapja egy ún. felolvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

-       az ajánlattevő neve és címe/székhelye

-       a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)

-       az ingatlan beépítésének határidejére vonatkozóan tett megajánlás.

7)    Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

8)    Pályázati biztosíték:a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

9)    Kikiáltási ár:kiíró az ingatlan kezdő eladási árát 4 800 000 Ft-ban, azaz négymillió-nyolcszázezer forintban határozza meg.

10)Pályázatok elbírálása:a benyújtott pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő zárt képviselő- testületi ülésen bírálja el. A pályázat elbírálás végső határideje: 2018. április 27.

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság bontja, értékeli és a legmagasabb ajánlattevőt javasolja győztesnek kihirdetni. Több azonos legmagasabb ajánlat esetén a Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol minimális licitnövekmény a kezdő eladási ár 5 %-a. Az versenytárgyalás előtt kiíró figyelembe veszi:

-       hogy több azonos legmagasabb ajánlat esetén ki az, aki 3 évnél régebben biatorbágyi lakcímmel rendelkező ajánlatadó;

A pályázat elbírálására a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület számára. Felelős: a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság elnöke, Határidő: legkésőbb 2018. április 27.

A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével adásvételi szerződést köt.

11)Egyéb információ:

Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthető. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti. A pályázati kiírás 2018. február 15-én a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Biatorbágy Város Önkormányzat honlapján www.biatorbagy.hu, valamint a Biatorbágyi Körkép címû folyóiratban kerül meghirdetésre.A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Biatorbágy Város Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus levélben (2051 Biatorbágy, Baross Gábor 2/A., polgarmester@biatorbagy.hu)