Pályázati kiírás a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatására

Pályázati kiírás

a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatására

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket, hogy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, gazdagítsa a város kulturális kínálatát, sportéletét, teret biztosítson a természet és az épített környezet értékmegóvásának ezzel is javítva az itt élők életminőségét. Ennek érdekében pályázatot ír ki a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatására.

 1. Pályázati feltételek
  1. A szervezet biatorbágyi székhelyű, legalább egy éve működik a településen, és tagjainak legalább kétharmada biatorbágyi lakos.
  2. A művelődési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, ill. a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, valamint öregbíti a település jó hírét. 
  3. A korábban kapott támogatás megállapodás szerinti felhasználása
  4. Pontos elszámolás a korábban kapott támogatással.
  5. Hozzájárulás a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati ellenőrzéséhez
 2. A Pályázat keretében támogatható célok
  1. A civil szervezet alapító okiratában, alapszabályában megjelölt célok megvalósítását segítő tevékenységek.
 3. A Pályázat keretében nem támogathatók:
  1. a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok,
  2. azon szervezetek,
   1. amelyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat,
   2. amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és azokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják,
   3. amelyek a Biatorbágyi Faluház költségvetésén belül részesülnek önkormányzati támogatásban,
   4. melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében támogatja Biatorbágy Város Önkormányzata 
  3. Működési kiadások
 4. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg:
  1. A keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése tartalmazza
  2. A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
  3. Egy szervezet pályázati anyagában kérelmezett cél(ok), terv(ek), tevékenység(ek) támogatására együttesen odaítélhető összeg maximum 600.000 Ft.
  4. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a legalább három szervezet által közösen vállalt programok és célok, valamint azok, amelyek az ifjúsági korosztály helyi közösségekbe való bekapcsolódását segítik elő
  5.  A testvérvárosi kapcsolatokat erősítő programok.
 5. A Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
  1. A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap.
  2. A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése. (maximum egy A/4-es oldal terjedelemben)
  3. A tárgyévre tervezett tételes költségvetés, benne az elnyerni kívánt pályázati összeg tervezett felhasználásával, valamint a pályázati célok egyértelmű megfogalmazásával.
  4. Hiánytalanul kitöltött pályázati cél adatlap/ adatlapok.
  5. A egyesület éves programtervét, aminek részeként a pályázati anyagban konkrétan meg kell jelölni azt a maximum 4 (négy) pályázati célt/tervet/tevékenységet, amelyhez az önkormányzat támogatását szeretné elnyerni a pályázó szervezet.
  6. A civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél nem régebbi – vagy ha közben változás volt, akkor az adott időponttól érvényes – egyszerű másolata.
  7. A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján.
  8. A civil szervezet hatályos alapító okirata, ill. alapszabálya azon szervezetektől, akik először pályáznak, illetve akiknél a szervezet létesítő okiratának tartalmában változás történt. Más szervezeteknek nyilatkozni kell arról, hogy az előzőleg benyújtott pályázati időpontjukhoz képest nem történt változás a létesítő okiratukban.
  9. A pályázó szervezet 2018. évi - önkormányzati ingatlan(ok)ra vonatkozó - térítésmentes teremhasználati igényeit tartalmazó kitöltött adatlap
  10. A pályázathoz mellékelni szükséges a teljes pályázatot elektronikus adathordozón is.
 6. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:  
  1. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, maximum 4 (négy) db konkrétan megjelölt önkormányzati támogatásra kérelmezett céllal/tervvel/tevékenységgel.
  2. A pályázatot személyesen a Biatorbágy Város honlapjáról letölthető nyomtatványon, zárt borítékban, Biatorbágy Város Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal Ügyfeltájékoztatóján (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) 2018. február 28-án 16.30 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2018. február 27-én éjfélig lehet feladni. Kérjük, hogy a pályázatot semmilyen formában ne fűzze össze! A borítékon kérjük feltüntetni: CIVIL PÁLYÁZAT 2018.
  3. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.
 7. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás
  1. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
  2. A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után, legkésőbb 2018. április 30-ig teljesül.
  3. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.
  4. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2019. január 31.
  5. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
  6. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban: Varga László alpolgármester (tel: 06 23 310-174, mobil: +36 30 516 77 49, e-mail: varga.laszlo@biatorbagy.hu
  7. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 
Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati kiírás581.5 KB
Pályázati adatlap (doc)41.65 KB