Az általános iskola beiratkozásának rendjéről

beiratkozas.png

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII/.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg:

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00- 19.00 óra között
  • 2019. április 12. (péntek) 8.00 - 18.00 között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 . napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

  • a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.
Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés véglegessé válását követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

2019-03-13 09:00