Képviselő-testületi ülés 2021.09.30.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 30. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.) Beszámoló a 2021-2022-es nevelési év és tanévkezdés tapasztalatairól
Előadó: polgármester
2.) Biatorbágy Város és a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2022. évi rendezvénytervéről – a nagyrendezvényekkel kapcsolatban (előzetes változat)
Előadó: polgármester
3.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2022. évi csatlakozásról
Előadó: polgármester
4.) Az Egészséges Biatorbágyért Program költségvetési keretének felhasználásáról és az Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület kérelméről
Előadó: polgármester
5.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester
6.) Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester
7.) Juhász Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester
8.) NORMADENTAL Bt. 2. számú fogorvosi körzetet ellátó egészségügyi szolgáltató feladat-ellátási szerződése módosításáról
Előadó: polgármester
9.) A mezei őrszolgálat létesítéséről
Előadó: polgármester     
10.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) sz. rendeletének módosításáról /tanyagondnoki szolgálat átvezetése/
Előadó: polgármester
11.) Benedek Elek Óvoda státuszbővítés iránti kérelméről
Előadó: polgármester
12.) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
13.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
14.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
15.) A Benedek Elek Óvoda 2021/22-es nevelési évének munkatervéről
Előadó: polgármester
16.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2021/2022. évi munkatervéről
Előadó: polgármester
17.) Jégpálya létesítéséről a Fő téren
Előadó: polgármester
18.) Forrás projekt - tanulmánytervek bemutatásáról
Előadó: polgármester
19.) Közvilágítás korszerűsítését célzó közbeszerzés megindításáról
Előadó: polgármester
20.) Új gyalogátkelő helyek létesítéséről
Előadó: polgármester
21.) Biatorbágy, Nyugati lakóterület III. ütem utcaelnevezések
Előadó: polgármester
22.) Az M1 autópálya bővítésével kapcsolatos ingatlanok rendezéséről
Előadó: polgármester
23.) 2021. évi út és járda építésekről
Előadó: polgármester
24.) Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
25.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő kérdésekről
Előadó: polgármester
26.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.11.) rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
27.) A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásáról
Előadó: polgármester
28.) A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” szóló 5/2007. (05. 03.) önkormányzati rendelet, valamint a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
29.) A Biatorbágy, Szent László utca 8. szám alatti önkormányzati ingatlan udvarának ingyenes használatba adásáról
Előadó: polgármester
30.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására, a NIF Zrt. részéről érkezett telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről
Előadó: polgármester
31.) A Budapest-Balaton kerékpárút átkelési szakaszának ideiglenes nyomvonaláról
Előadó: polgármester
32.) Nagydobronyi Református Egyházközség kérelméről
Előadó: polgármester
33.) Biatorbágy 6718/2 hrsz.-ú ingatlan felajánlásáról
Előadó: polgármester
34.) Tájékoztató az 1. sz. főút 2x2 sávosra bővítés, illetve a M1 autópálya 2x3 sávosra történő bővítés terveinek összehangolásáról
Előadó: polgármester
35.) A Pátria pince bővítésének kivitelezéséről
Előadó: polgármester
36.) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2021. évi munkatervének módosításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester 
37.) Az Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
38.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
39.) Tájékoztatások, javaslatok
40.) Pest megyei kitüntetésekről (zárt)
Előadó: polgármester
41.) Viadukt Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője (vezető tisztségviselő) munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új ügyvezető (vezető tisztségviselő) választása, és javadalmazásának megállapítása (zárt)
Előadó: polgármester
42.) Biatorbágy 416 hrsz.-ú belterületi ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról (zárt)
Előadó: polgármester
43.) Biatorbágy 5542 hrsz.-ú ingatlan felajánlásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester
44.) A Biatorbágy, 2217/18 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről - ZÁRT
Előadó: polgármester
45.) "Ohmüllner Márton Szociális Díj" adományozásáról (Zárt) (ZÁRT)
Előadó: polgármester
46.) Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes jogviszonyának módosításáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester
47.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról és új tag választásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2021. szeptember 24.

Tarjáni István
polgármester 

2021-09-30 15:00