Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy Csokonai utca 10. 416 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy Csokonai utca 10. 416 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól 21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 29. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2051 Biatorbágy, Csokonai utca 10. 416 hrsz-ú belterületi ingatlan (továbbiakban. Ingatlan) értékesítésére az alábbiak szerint:

 • A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Biatorbágy Város Önkormányzata
2051 Biatorbágy Baross G. u. 2/a.

 • A pályázat célja:önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
 • A pályázat jellege:a pályázat nyilvános
 • A pályázat tárgya, az Ingatlan adatai:
  • művelési ág: kivett beépítetlen terület
  • terület: 488 m2
  • az ingatlan per-, teher és igénymentes
  • övezeti besorolás: Lk-3 Kisvárosias lakóterület, az Ingatlanra vonatkozó részletes építési övezetre vonatkozó előírások a Polgármesteri Hivatalban (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) Rumi Imre főépítésztől (rumi.imre@biatorbagy.hu) kérhetőek.
  • Az ingatlanon elektromos áram és csatorna került bevezetésre. A vezetékes víz rákötésére az utcáról van lehetőség.
 • Ajánlattételi határidő:A pályázatokat zárt borítékban 2022. január  15. napján 10 óráig személyesen vagy 2022. január  14. napján éjfélig lehet postán feladni Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala címére (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.). A zárt borítékra kizárólag az alább pályázati jeligét kéri a kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy, Csokonai utca 10. (416 hrsz-ú) belterületi ingatlanra”
 • A pályázat minimális tartalmi elemei a következők:
  • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat, 2 eredeti példánya;
  • az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegû megajánlás), 2 eredeti példány;
  • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlan
  • az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
  • az ajánlat első lapja egy ún. felolvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

Cég esetén:

 • Cég neve, székhelye,
 • cégjegyzékszáma,
 • képviselő neve,
 • képviselő e-mail címe,
 • képviselő telefonszáma,
 • belföldi adószáma,
 • bankszámlaszáma,
 • a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)

Magánszemély esetén:

 • az ajánlattevő neve és címe,
 • születési neve,
 • születési hely és idő,
 • anyja neve,
 • személyazonosító száma,
 • adóazonosító jele,
 • bankszámla száma,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,
 • a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)
 • Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
 • Pályázati biztosíték:a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.
 • Kikiáltási ár:kiíró az ingatlan kezdő eladási árát 24 100 000 Ft-ban határozza meg.
 • Pályázatok elbírálása:a benyújtott pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő zárt képviselő- testületi ülésen bírálja el. A pályázat elbírálás végső határideje: 2022. január 27.

A kiíró az ingatlant beépítési kötelezettséggel kívánja értékesíteni, ennek biztosítására elidegenítési tilalmat és visszavásárlási jogot fog az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra feljegyeztetni. Az ingatlan vevõje az adásvételtõl számított 4 éven belül köteles az ingatlant beépíteni.

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság bontja, értékeli és a legmagasabb ajánlattevőt javasolja győztesnek kihirdetni. Több azonos legmagasabb ajánlat esetén a Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol minimális licitnövekmény a kezdő eladási ár 1 %-a. Az elbírálásnál a kiíró figyelembe veszi azt is, hogy milyen típusú beépítést kíván a pályázó az ingatlanon megvalósítani. Csak olyan beépítést lehet az ingatlanon megvalósítani, amit a helyi építési szabályzat vonatkozó előírásai lehetővé tesznek. A pályázat elbírálására a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület számára. Felelős: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Határidő: 2022. január 25.

A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével adásvételi szerződést köt.

 • Az ingatlan egy részére való ajánlattétel:A kiíró nem teszi lehetővé, hogy a pályázó az ingatlan egy részére tegyen ajánlatot, kizárólag az ingatlan egészére lehet pályázatot benyújtani.
 • Egyéb információ:

Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthető. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti. A pályázati kiírás 2021. november 4-én a Biatorbágy Város Önkormányzat honlapján www.biatorbagy.hukerül meghirdetésre. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Biatorbágy Város Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus levélben (2051 Biatorbágy, Baross Gábor 2/A., polgarmester@biatorbagy.hu)

Biatorbágy, 2021. október 29.

 

Tarjáni István s.k.

polgármester

AttachmentSize
PDF icon Pályázati felhívás948.75 KB