Biatorbágy Város Környezetvédelmi Programja 2013-2024

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerint az
önkormányzat feladata a települési környezetvédelmi program kidolgozása (a törvény 46.§), a
törvény körvonalazza a program főbb tartalmi követelményeit is (törvény 48.§). Ennek
megfelelően Biatorbágy Város Önkormányzata elkészíttette 2013 – 2019 közötti évekre szóló
Környezetvédelmi Programját.

A törvény arról is rendelkezik, hogy az önkormányzat gondoskodik a programba foglalt
feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri azok megoldását, és a programot szükség
szerint – de legalább kétévente - felülvizsgálja.

2. Tartalmi követelmények
Biatorbágy település önkormányzata, az 1995. évi LIII. tv. 46.§, 48/E §.-ban foglaltaknak
megfelelően, a Nemzeti Környezetvédelmi Program, Pest Megye Környezetvédelmi
Programja, Biatorbágy község Településrendezési Terve, Helyi Építési Szabályzata,
Biatorbágy integrált városfejlesztési stratégiája, Biatorbágy Turizmusfejlesztési és
Környezetrendezési Tanulmányterve figyelembevételével, az előző környezetvédelmi
program felülvizsgálatával elkészítette a település környezetvédelmi 2019-2024 közötti
időszakra szóló programját.
A környezetvédelmi programnak tartalmazni kell:
48/B. § szerint:
a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők
elemzésén alapuló helyzetértékelést;
b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat,
valamint környezeti célállapotokat;
c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket
d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit;
e) az intézkedések végrehajtásának, várható költségigényét, a tervezett források
megjelölésével.
48/E §. szerint:
a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel,
b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép
készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján
készítendő intézkedési tervekkel,
c) a zöldfelület-gazdálkodással,
d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával,
e) az ivóvízellátással,
f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással,
g) a kommunális szennyvízkezeléssel,
h) a településihulladék-gazdálkodással,
i) az energiagazdálkodással,
j) a közlekedés- és szállításszervezéssel,
k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás
csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírások.
AttachmentSize
PDF icon Környezetvédelmi Program 2013-201920.14 MB
PDF icon Környezetvédelmi Program 2019-20243 MB
PDF icon kvp_melleklet.pdf8.89 MB