Házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

A munkavégzés helye: 

2051 Biatorbágy, Petőfi utca 39.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Biatorbágy Város 4. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. 

Pályázati feltételek: 
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • B kategóriás jogosítvány.
   
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 • részletes szakmai önéletrajz (jövőre vonatkozó hosszú távú elképzelésekkel),
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
 • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
 • pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek,
 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. április 5.

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Biatorbágy Város Önkormányzatához (2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „házi gyermekorvosi pályázat”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 • A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
 •  A pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beadást követő, rendes ülésén bírálja el.
   
A pályázat elbírálásának határideje: 

2019. április 25.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A munkáltatóval kapcsolatos további információk: 
 • Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
 • A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
 • A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.