Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy Gárdonyi köz 2. 186 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy Gárdonyi köz 2. 186 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól 21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 29. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2051 Biatorbágy, Gárdonyi köz 2. 186 hrsz-ú belterületi ingatlan (továbbiakban. Ingatlan) értékesítésére az alábbiak szerint:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy Baross G. u. 2/a.
 2.  A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
 3.  A pályázat jellege: a pályázat nyilvános
 4. A pályázat tárgya, az Ingatlan adatai:
  1. művelési ág: kivett beépítetlen terület
  2.  terület: 672 m2
  3.  az ingatlan per-, teher és igénymentes
  4. övezeti besorolás: Lk-2 Kisvárosias lakóterület, az Ingatlanra vonatkozó részletes építési övezetre vonatkozó előírások a Polgármesteri Hivatalban (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) Rumi Imre főépítésztől (rumi.imre@biatorbagy.hu) kérhetőek.
 5. Ajánlattételi határidő:A pályázatokat zárt borítékban 2018. június 18. napján 12 óráig személyesen vagy 2018. június 18. éjfélig lehet postán feladni Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala címére (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.). A zárt borítékra kizárólag az alább pályázati jeligét kéri a kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy, Gárdonyi köz 2. (186 hrsz-ú) belterületi ingatlanra”
 6. A pályázat minimális tartalmi elemi a következők:

  Cég esetén:

  Magánszemély esetén:

  1. a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat, 2 eredeti példánya;
  2. az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegû megajánlás), 2 eredeti példány;
  3. az ajánlattevő ajánlata az ingatlan beépítésére, annak határidejére vonatkozóan;
  4. az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant (milyen célból, illetve milyen jellegű épületet kíván létesíteni rajta)
  5. az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
  6. az ajánlat első lapja egy ún. felolvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:
   • Cég neve, székhelye,
   • cégjegyzékszáma,
   • képviselő neve,
   • belföldi adószáma,
   • bankszámlaszáma,
   • a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)
   • az ingatlan beépítésének határidejére vonatkozóan tett megajánlás.
   • az ajánlattevő neve és címe,
   • születési neve,
   • születési hely és idő,
   • anyja neve,
   • személyazonosító száma,
   • adóazonosító jele,
   • bankszámla száma,
   • a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)
   • az ingatlan beépítésének határidejére vonatkozóan tett megajánlás.
 7. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
 8. Pályázati biztosíték:a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.
 9. Kikiáltási ár:kiíró az ingatlan kezdő eladási árát 15 000 000 Ft-ban, azaz tizenötmillió forintban határozza meg.
 10. Pályázatok elbírálása:a benyújtott pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő zárt képviselő- testületi ülésen bírálja el. A pályázat elbírálás végső határideje: 2018. augusztus 31.

  A kiíró az ingatlant beépítési kötelezettséggel kívánja értékesíteni, ennek biztosítására elidegenítési tilalmat és visszavásárlási jogot fog az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra feljegyeztetni. Az ingatlan vevõje az adásvételtõl számított 4 éven belül köteles az ingatlant beépíteni.

  A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság bontja, értékeli és a legmagasabb ajánlattevőt javasolja győztesnek kihirdetni. Több azonos legmagasabb ajánlat esetén a Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol minimális licitnövekmény a kezdő eladási ár 5 %-a. A versenytárgyalás előtta kiíró figyelembe veszi: hogy több azonos legmagasabb ajánlat esetén ki az, aki 3 évnél régebben biatorbágyi lakcímmel rendelkező ajánlatadó, hogy milyen típusú beépítést kíván a pályázó az ingatlanon megvalósítani. Csak olyan beépítést lehet az ingatlanon megvalósítani, amit a helyi építési szabályzat vonatkozó előírásai lehetővé tesznek. A pályázat elbírálására a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület számára. Felelős: a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság elnöke, Határidő: 2018. augusztus 31. A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével adásvételi szerződést köt.

 11. Az ingatlan egy részére való ajánlattétel:A kiíró nem teszi lehetővé, hogy a pályázó az ingatlan egy részére tegyen ajánlatot, kizárólag az ingatlan egészére lehet pályázatot benyújtani.

 12. Egyéb információ :Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthető. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti. A pályázati kiírás 2018. június 4-én a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Biatorbágy Város Önkormányzat honlapján www.biatorbagy.hu, valamint a Biatorbágyi Körkép című folyóiratban kerül meghirdetésre.A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Biatorbágy Város Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus levélben (2051 Biatorbágy, Baross Gábor 2/A., polgarmester@biatorbagy.hu)

Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati kiírás letöltése948.45 KB