A Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy József Attila utca 9255 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére

Pályázati kiírás

a Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy József Attila utca 9255 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól 21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 29. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 2051 Biatorbágy, József Attila utca 9255 hrsz-ú belterületi ingatlan (továbbiakban. Ingatlan) értékesítésére az alábbiak szerint:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
  Biatorbágy Város Önkormányzata
  2051 Biatorbágy Baross G. u. 2/a.
 2. A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
 3. A pályázat jellege:a pályázat nyilvános
 4. A pályázat tárgya, az Ingatlan adatai:
  1. művelési ág: kivett beépítetlen terület
  2. terület: 1.800 m2
  3. az ingatlan per-, teher és igénymentes
  4. övezeti besorolás: Lke-1, az Ingatlanra vonatkozó részletes építési övezetre vonatkozó előírások a Polgármesteri Hivatalban (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) Rumi Imre főépítésztől (rumi.imre@biatorbagy.hu) kérhetőek.
 5. Ajánlattételi határidő: A pályázatokat zárt borítékban 2018. február 28. napján 10 óráig személyesen vagy 2018. február 28. éjfélig lehet postán feladni Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala címére (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.). A zárt borítékra kizárólag az alább pályázati jeligét kéri a kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 Biatorbágy, József Attila utca 9255 hrsz-ú belterületi ingatlanra
 6. A pályázat minimális tartalmi elemei a következők:
  1. a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
  2. az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegû megajánlás);
  3. az ajánlattevő ajánlata az ingatlan beépítésére, annak határidejére vonatkozóan;
  4. az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant (milyen célból, illetve milyen jellegű épületet kíván létesíteni rajta)
  5. az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
  6. az ajánlat első lapja egy ún. felolvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:
   1. az ajánlattevő neve és címe/székhelye
   2. a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)
   3. az ingatlan beépítésének határidejére vonatkozóan tett megajánlás.
 7. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
 8. Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.
 9. Kikiáltási ár: kiíró az ingatlan kezdő eladási árát 25. 700 000 Ft-ban határozza meg.
 10. Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő zárt képviselő- testületi ülésen bírálja el. A pályázat elbírálás végső határideje: 2018. május 31.
  A kiíró az ingatlant beépítési kötelezettséggel kívánja értékesíteni, ennek biztosítására elidegenítési tilalmat és visszavásárlási jogot fog az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra feljegyeztetni. Az ingatlan vevõje az adásvételtõl számított 4 éven belül köteles az ingatlant beépíteni.
  A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság bontja, értékeli és a legmagasabb összegű megvételére tett ajánlatot adó ajánlattevőt javasolja győztesnek kihirdetni. Több azonos legmagasabb ajánlat esetén a Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol minimális licitnövekmény a kezdő eladási ár 5 %-a. Az elbírálásnál a kiíró figyelembe veszi azt is, hogy milyen típusú beépítést kíván a pályázó az ingatlanon megvalósítani. Csak olyan beépítést lehet az ingatlanon megvalósítani, amit a helyi építési szabályzat vonatkozó előírásai lehetővé tesznek. A pályázat elbírálására a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület számára. Felelős: a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság elnöke, Határidő: legkésőbb 2018. május 25.
  A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével adásvételi szerződést köt.
 11. Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró nem teszi lehetővé, hogy a pályázó az ingatlan egy részére tegyen ajánlatot, kizárólag az ingatlan egészére lehet pályázatot benyújtani.
 12. Egyéb információ:
  Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthető. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti. A pályázati kiírás 2018. január 26-án a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Biatorbágy Város Önkormányzat honlapján www.biatorbagy.hu, valamint a Biatorbágyi Körkép címû folyóiratban kerül meghirdetésre. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Biatorbágy Város Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus levélben (2051 Biatorbágy, Baross Gábor 2/A., polgarmester@biatorbagy.hu)

 

Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázat letöltése532.8 KB