A Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Biatorbágy 3871/13 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítésérel 21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 29. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Biatorbágy,

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól 21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 29. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Biatorbágy, 3871/13 hrsz-ú zártkerti ingatlan (továbbiakban. Ingatlan) értékesítésére az alábbiak szerint:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

 • Biatorbágy Város Önkormányzata
 • 2051 Biatorbágy Baross G. u. 2/a.

2.) A pályázat célja:önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege:a pályázat nyilvános

4.)A pályázat tárgya, az Ingatlanok adatai:

 • Az ingatlanok Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, zártkerti, kert művelési ágú ingatlanok.
  • művelési ág: kert
  • terület: 1044 m2
  • övezeti besorolás: MK-1, az Ingatlanra, részletes építési övezetre vonatkozó előírások a Polgármesteri Hivatalban (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) Rumi Imre főépítésztől (rumi.imre@biatorbagy.hu) kérhetőek.

5.) Ajánlattételi határidő:A pályázatokat zárt borítékban 2020. január 24. napján 12 óráig személyesen vagy 2019. január 23. éjfélig lehet postán feladni Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala címére (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.). A zárt borítékra kizárólag az alább pályázati jeligét kéri a kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Biatorbágy 3871/13 hrsz-ú zártkerti ingatlanra.”

6.) A pályázat minimális tartalmi elemei a következők:

 • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat, 2 eredeti példánya;
 • az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegû megajánlás), 2 eredeti példány;
 • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant
 • az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
 • az ajánlat első lapja egy ún. felolvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

Cég esetén:

 • Cég neve, székhelye,
 • cégjegyzékszáma,
 • képviselő neve,
 • belföldi adószáma,
 • bankszámlaszáma,
 • a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)

Magánszemély esetén:

 • az ajánlattevő neve és címe,
 • születési neve,
 • születési hely és idő,
 • anyja neve,
 • személyazonosító száma,
 • adóazonosító jele,
 • bankszámla száma,
 • a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)

7.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

8.)Pályázati biztosíték:a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

9.)Kikiáltási ár:kiíró az ingatlan kezdő eladási árát 4 800 000 Ft-ban, azaz négymillió-nyolcszázezer forintban határozza meg.

10.) Pályázatok elbírálása:a benyújtott pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő zárt képviselő- testületi ülésen bírálja el. A pályázat elbírálás végső határideje: 2020. január 30.
A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság bontja, értékeli és a legmagasabb ajánlattevőt javasolja győztesnek kihirdetni. Több azonos legmagasabb ajánlat esetén a Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol minimális licitnövekmény a kezdő eladási ár 5 %-a. Az versenytárgyalás előtt kiíró figyelembe veszi:

 • hogy több azonos legmagasabb ajánlat esetén ki az, aki 3 évnél régebben biatorbágyi lakcímmel rendelkező ajánlatadó;

A pályázat elbírálására a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület számára. Felelős: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Határidő: legkésőbb 2020. január 28.

A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével adásvételi szerződést köt.

11.) Egyéb információ:

Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthető. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti. A pályázati kiírás 2019. december 2. napján a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Biatorbágy Város Önkormányzat honlapján www.biatorbagy.hu. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Biatorbágy Város Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus levélben (2051 Biatorbágy, Baross Gábor 2/A., polgarmester@biatorbagy.hu)

Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati felhívás951.48 KB