Pályázati felhívás az állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére

Biatorbágy város Képviselő-testülete pályázatot hirdet

az állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére.

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete …/2017. (XI. 30.) határozata, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII tv. (továbbiakban Ávt.) 48/A § (3), valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. (továbbiakban Éltv.) 19. § (1) és (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet.

1. A pályázat benyújtására jogosult:

Az a gazdasági társaság, társadalmi szervezet vagy egyéni vállalkozó, amely rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a tevékenység végzésére jogosító feltételekkel, ill. hatósági engedélyekkel. 

2. A pályázó feladata:

Az Ávt. 48/A § (3) és az Éltv. 19. § (1), (2) pontjában meghatározott önkormányzati feladatok ellátása, meghatározott időtartamra (3 év):

 • állati hulladék begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása a település közigazgatási területén belül;
 • a település belterületén a kóbor ebek befogása, valamint a befogott állatok jogszabály szerinti tartása, őrzése.

3. A pályázat benyújtásának helye és határideje:

2017. december 15. péntek délelőtt 10:00 óra
Biatorbágy, Polgármesteri Hivatal (2051 Baross G. u. 2/a

4. A pályázat formai és tartalmi követelményei

A pályázat során elsődlegesek az állatvédelmi szempontok, ezért érvényes pályázatot kizárólag állatvédő szervezet által üzemeltetett állatmenhely, illetve olyan gazdasági társaság, társadalmi szervezet vagy egyéni vállalkozó nyújthat be, amely szerződéses kapcsolatban áll engedéllyel rendelkező állatmenhellyel.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, jeligével (’pályázat állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére’). Tartalmaznia kell a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyeket, a pályázó eddigi működésének (működési körzet, időtartam, felszereltség, működési feltételek, eszköz- és emberállomány, stb.) rövid ismertetését, (esetleges) referenciákat, a megpályázott tevékenységre vonatkozó árajánlatot. Amennyiben a pályázó nem tart fenn állatmenhelyet, hanem szerződésben áll eggyel, mellékelje az állatmenhely működési engedélye ill. az állatmenhellyel kötött szerződés másolatát. Továbbá csatolja az állatmenhelyet üzemeltető állatvédő szervezet befogadó nyilatkozatát, melyben meghatározásra kerül, hogy a menhely garantáltan hány ebet tud egy hónap, illetve egy év alatt a Pályázótól átvenni a számára engedélyezett állatlétszám, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartási körülmények, valamint a másokkal kötött szerződések és egyéb kötelezettségvállalások betartásával.

Pályázó vállalja, hogy az általa meghatározott - és a Biatorbágyi Önkormányzat hirdető tábláján valamint honlapján szerepeltetett – honlapon a tetemként begyűjtött macskák és ebek, illetve befogott állatok fotóit és adatait legkésőbb a rögzítést követő 3 napon belül dátum szerinti sorrendben feltölti és azt egy évig a nyilvánosság számára elérhetővé teszi. Pályázó vállalja, hogy amennyiben azzal nem rendelkezik, az ebek gyorsabb beazonosítása érdekében microchip olvasót beszerez.

Pályázó nyilatkozzon arról, hogy a jelen pályázati kiírásban szereplő gyepmesteri tevékenység végzésére (a 2. pont szerinti a) illetve b) tevékenység tekintetében) hány településsel áll szerződéses vagy egyéb kapcsolatban. A nyilatkozatban sorolja fel az érintett településeket és az onnan összességében 2015. és 2016. évben befogott állatok létszámát.
Amennyiben pályázó nem a saját telepén helyezi el a befogott állatokat, az előző nyilatkozatot köteles a telep tulajdonosával/üzemeltetőjével is elkészíttetni, ez azonban nem mentesíti attól, hogy saját tevékenységére vonatkozóan nyilatkozzon szerződéses kapcsolatairól.

A Pályázó mutassa be tevékenységének menetét, a vele szerződésben álló állatmenhelyet, állategészségügyi, esetleg állatvédő szervezeteket, ezek szerepét és helyét a tevékenységében. Mutassa be a befogott állatok befogási, szállítási és tartási körülményeit.
A pályázó térjen ki referenciáira (jelenlegi működési köre, ellátott terület, működési idő, stb.), valamint a 2015. és 2016. évekre vonatkozóan átlagos munkavállalói létszámára.

A két feladatra külön-külön és együttesen is lehet pályázni. Az együttesen pályázók árajánlatukat a két feladatra vonatkozóan bontsák meg.

Az árajánlatot az alábbiakra kitérve és a következő bontásban kell megadni:

 • Állati hulladék begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanná tétele, az érintett terület fertőtlenítése:
  • átalánydíj (havi fix díj, a benne foglalt szolgáltatás pontos ismertetése – pl. készenléti díj, kiszállások száma, stb.) és/vagy
  • egyszeri kiszállás díja, az általányban rögzítetten felüli külön kiszállás;
  • továbbá a felmerülő külön költségek, plusz díjak (pl. nagyobb testű állati tetemek esetén, 10 kg-onkénti meghatározásban);
  • a tevékenység dokumentálása (digitális fényképezőgéppel történő rögzítése).
 • A település belterületén a kóbor ebek befogása, állatelkobzás esetén az állatok elszállítása, valamint a befogott, elszállított állatok jogszabály szerinti tartása, őrzése:
  • átalánydíj (havi fix díj, a benne foglalt szolgáltatás pontos ismertetése – kiszállások száma, kiszállás költsége – pl. km/Ft – begyűjtött álltokkal kapcsolatos költségek ismertetése; egy állat befogásának költségei, tartási költségei, tulajdonos felkutatásának esetleges költségei);
  • alkalmi kiszállás díja külön hívásra (az értesítés módja, valamint árajánlat lebontva a konkrét költségekre, pl. állat befogásának díja, üzemanyagköltség, kiszállási díj, bódítószer használata, stb.), ill. az átalányban rögzítetten felüli kiszállás díja;
  • a tevékenység dokumentálása, a befogott állatok digitális fényképezőgéppel történő rögzítése, és ennek 3 napon belüli megküldése az Önkormányzat részére.

Érvénytelen az az ajánlat – és így az elbírálás során nem kerül értékelésre – amelyik a jelen pontban meghatározott formai és tartalmi követelmények bármelyikének nem felel meg, illetve az előírt nyilatkozatok bármelyikét nem, vagy nem valós adattartalommal tartalmazza.
Érvénytelen továbbá a jogszabály előírásával ellentétes ajánlat, valamint az irreálisan alacsony árat tartalmazó ajánlat is. (irreálisan alacsony ár: a szolgáltatás szokásos piaci értékének 70%-át el nem érő ár).

5. Elbírálási szempontok

Fenti követelményeknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelő pályázatok esetében az elbírálás fő szempontjai az alábbiak:

2. a) pont tekintetében:

Szolgáltatás ára:                                                                                  60 pont
Szolgáltatás elvégzésének gyorsasága a bejelentést követően:         40 pont

2. b) pont tekintetében:

Szempont Pontszám Pontozás
Szolgáltatás ára 40 pont A legalacsonyabb reális vállalási ár 40 pont, a többi százalékos arányban kerül meghatározásra, a kerekítés általános szabályai szerint, maximum 0,5 pontos kerekítéssel
Állatvédelmi szempontok alapján a jogszabályban előírt kötelező tartást követően az állatmenhely működési engedélyében szereplő állatlétszám alapján a lehető legtöbb állat lehető leghosszabb ideig állatmenhelyen történő tartása, örökbeadás (új gazdához adás) céljából 40 pont A legmagasabb engedélyezett állatlétszám – figyelembe véve az ugyanerre a férőhelyre jutó települések létszámát - 40 pont, a többi százalékos arányban kerül meghatározásra, a kerekítés szabályai szerint, maximum 0,5 pontos kerekítéssel
A befogott állatok lehető legrövidebb szállítása a megőrzés helyére, kedvező megközelíthetősége Biatorbágyról 10 pont A legrövidebb távolság 10 pont, a többi százalékos arányban kerül meghatározásra a kerekítés általános szabályai szerint, maximum 0,5 pontos kerekítéssel
Az állat számára kedvezőbb befogási, tartási körülmények 5 pont Állatvédelmi szempontú értékelés
A befogott állat eredeti tulajdonoshoz történő visszajuttatásának eszközei 5 pont Az itt vállalt eszközök bekerülnek a végleges szerződésbe, s ezek nem teljesítése a szerződés felmondását eredményezik