Fakivágási engedély

Közterületen levő fa és fásszárú növény kivágásának engedélyezésére, ill. pótlásra irányuló eljárás. Fa- ill. fás szárú növény kivágásához a jegyző, ill. a közútkezelő engedélye szükséges, pótlása a jogszabályok szerint kötelező.

Közterületen álló fa kivágása csak hozzájárulással végezhető. Alapesetben az élő fák kivágása tilos. Bizonyos esetekben lehet kérni élő fa kivágását, melyek pl. a következők:
1. építkezés miatt, amennyiben a meglévő fa akadályoztatja a kivitelezést, kapubejáróban áll, kerítés vonalában áll, stb.,
2. útépítés, közműépítés és üzemeltetés(nyomvonalba esik vagy a védőtávolság biztosítása),
3. biztonságos közlekedés akadályoztatása, balesetveszély, épület állagának veszélyeztetése miatt.
A Jegyző a kivágott fa pótlásának kötelezettségét elrendeli.
Engedély nélküli fakivágás esetén szabálysértési bírság szabható ki!.

Az eljárás jogi alapja:

  • 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
  • Biatorbágy Képviselő-testülete 7/2015 (V.8..) Ör.sz., a közterületek használatáról szóló rendelete
  • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területe
A fával, faállománnyal borított területek közül:

  • belterületi élőfagyűjtemény (arborétum) fái, belterület közterületi részén lévő egyes fák;
  • bel- és külterületi közpark fái; üzemi fásítás fái, továbbá a helyi közút határától számított 2 m-en belül ültetett fák.

Nem a Jegyző hatáskörébe tartozik az erdőművelési ágú területeken, magánerdőkben élő fák kivágásának engedélyezése, valamint az országos közutak területén található fák, a külterületi közút területének határától 10 m-en belül álló fák kivágásának engedélyezése, valamint a természetvédelmi területeken lévő vagy védett fákkal kapcsolatos eljárás.

Benyújtandó dokumentumok:

  • Fakivágási kérelem (formanyomtatvány)

A kérelem elbíráláshoz szükséges adatok minimálisan:
- kérelmező neve, lakcíme
- kivágandó fa helyszíne, darabszáma, faja
- a kivágás oka, indoka
A fakivágási kérelemben nyilatkozni kell a pótlási kötelezettség vállalásáról!

Engedély szükséges:
Biatorbágy közigazgatási területén belül a fent felsorolt területeken levő fák kivágására, gallyazására. A kérelmet a tervezett munkálatok előtt, írásban kell benyújtani.

Eljárási illetékek:
3.000 Ft
Közérdekű bejelentés esetén illetékmentes (pl. balesetveszélyes fa).

Eljárás Megindítása:
Az eljárás megindítása kérelemmel történik, melyet Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani postai úton, vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
21 nap

Ügyintézés helye: 
Letölthető nyomtaványok: