Fakivágási engedély

A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése:

Biatorbágy Város Jegyzője

A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:

Biatorbágy város közigazgatási területe

Közterületen lévő fák kivágása:

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdése alapján a közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Közterületen álló fa kivágását csak véglegessé vált engedély birtokában lehet elvégezni. Az engedélyt minden közterületen álló, kivágandó fa esetén meg kell kérni a Jegyzőtől. Egy kérvényen több, ugyanazon helyen lévő fa kivágására is lehet engedélyt kérni. 

Engedély nélküli fakivágás esetén közigazgatási bírság szabható ki!

Közterületen lévő fa kivágásának bejelentése:

A fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül az Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a mellékelt nyomtatványon bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőnél. Ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a fás szárú növény pótlására kötelezi.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

 

A kérelem benyújtható személyesen a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán, annak nyitvatartási rendje szerint. (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), illetve postai úton, valamint preferáltan elektronikus úton e-Papír alkalmazás igénybevételével, amennyiben az ügyfél rendelkezik Ügyfélkapuval.

 

Letölthető kérelem nyomtatvány: 

Kérelem – a közterületen álló fás szárú növény kivágásához

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:

Nincs illeték vagy eljárási díj.

Ügyintézési határidő: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. §-a alapján az ügyintézési határidő: teljes eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 nap. A határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Jogorvoslati lehetőség:

Az engedély az Ákr. alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – a Pest Vármegyei Kormányhivatal bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5000,- Ft.

Vonatkozó jogszabályok: 

  • A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet

  • Biatorbágy Város Képviselő-testülete 14/2016.(VII.11.) rendelete a zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról és a fák védelméről

  • Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015.(V.8.) rendelete a közterületek használatáról

Eljáró szervezeti egység: 

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Osztály

 

További tájékoztatás a fakivágási engedély kérelemhez:

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel:

fehér akác* (Robinia pseudoacacia)

amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica)

cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)                                                                                       

mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima)

kései meggy (Padus serotina)

zöld juhar (Acer negundo)

* Kivéve a kertészeti változatok.

Ültetésre ajánlott, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, tájhonos fás szárú növényfajok:

Lombos fafajok

Acer campestre mezei juhar

Acer platanoides korai juhar

Acer pseudoplatanus hegyi juhar

Acer tataricum tatár juhar

Alnus glutinosa enyves éger

Carpinus betulus közönséges gyertyán

Cerasus avium (Prunus avium) vadcseresznye

Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) sarjmeggy

Fraxinus angustifolia ssp. pannonica magyar kőris

Fraxinus excelsior magas kőris

Fraxinu sornus virágos kőris

Juglans regia közönséges dió

Malus sylvestris vadalma

Padus avium zelnicemeggy

Populus alba fehér nyár

Populus canescens szürke nyár

Populus nigra fekete nyár

Populus tremula rezgőnyár

Prunus cerasus meggy

Pyrus pyraster vadkörte

Quercus cerris csertölgy

Quercus petraea kocsánytalan tölgy

Quercus pubescens molyhos tölgy

Quercus robur kocsányos tölgy

Salix alba fehér fűz

Salix fragilis törékeny fűz

Sorbus aucuparia madárberkenye

Sorbus domestica házi berkenye

Sorbus torminalis barkóca berkenye

Tilia cordata kislevelű hárs

Tilia platyphyllos nagylevelű hárs

Ulmus glabra hegyi szil

Ulmus laevis vénic szil

Ulmus minor mezei szil

Lombos cserjék

Colutea arborescens pukkanó dudafürt

Cornus mas húsos som

Cornus sanguinea veresgyűrűsom

Corylus avellana közönséges mogyoró

Crataegus laevigata kétbibés galagonya

Crataegus monogyna egybibés galagonya

Euonymus europaeus csíkos kecskerágó

Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó

Frangula alnus kutyabenge

Prunus spinosa kökény

Rhamnus catharticus varjútövis

Ribes uva-crispa egres

Rosa canina gyepűrózsa

Salix caprea kecskefűz

Salix cinerea rekettyefűz

Sambucus nigra fekete bodza

Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa

Viburnum lantana ostorménfa

Viburnum opulus kányabangita

Szabadvezeték alá ültetésre javasolt alacsony koronamagasságú díszfafajták

Acer campestre ’’Nana’’ gömbkoronájú mezei juhar

Acer platanoides ’’Globosum” gömbjuhar

Catalpa bignoides ’’Nana’’ ernyőskoronájú szivarfa

Crataegus laevigata ’’Paul’s Scarlet” pirosvirágú galagonya

Fraxinus excelsior ’’Nana’’ gömbkőris

Fraxinus ornus ’’Mecsek’’ mecseki virágos kőris

Malus x adstringens ’’Hopa” díszalma

Malus baccata ’’Street Parade” bogyós díszalma

Malus x purpurea ’’Eleyi” piros virágú díszalma

Morus alba ’’Nana’’ törpe eperfa

Prunus cerasus ’’Umbraculifera” gömbmeggy

Prunus fructicosa ’’Globosa” gömb-csepleszmeggy

Sorbus aria lisztes berkenye

Sorbus borbásii Borbás-berkenye

Letölthető nyomtatványok