Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

Ügytípus megnevezése

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

Az ügy leírása:

A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon kell bejelenteni. A tevékenység végzését a bejelentés benyújtását követően meg lehet kezdeni. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a szakhatóságoknak, amelyek – amennyiben a forgalmazott termékkörök feladat- és hatáskörüket érinti - 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le. A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását valamint az üzlet megszűnését megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Illetékességi terület:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés, esetében: Biatorbágy közigazgatási területén végzett kereskedelmi tevékenységek.

 Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében: biatorbágyi székhellyel rendelkező vállalkozások.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
 • 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.

A bejelentés kötelező tartalma:

A bejelentést a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet A) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Eljáró szervezeti egység:

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal, Szervezési Osztály

A bejelentés benyújtásának a módja:

Személyesen vagy elektronikusan

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

Biatorbágy Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

KRID: 109270369

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Csatolandó mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat,
 • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • az eljárási illeték megfizetését igazoló banki visszaigazolás

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Az üzlet tulajdoni lapja

Az eljárás illetéke,

3.000 Ft,

Biatorbágy Város Önkormányzat Illeték beszedési számlaszámra: 10918001-00000005-65370189

Kérem, hogy az átutalás közleményrovatában jelölje meg:   az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, valamint az ügy típusát.

Kérjük, figyeljen az alábbiakra:

 • Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése esetén továbbra is be kell mutatni a Vásárlók könyvét hitelesítés céljából.
 • A kereskedelmi tevékenység bejelentése nyomtatvány jövedéki termékekre vonatkozó kérdésében az energiatermék fogalma alatt az alábbiakat értjük:

 A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3.§ (2) bekezdés 11. pontja alapján energiatermék

a) a 2701 11 00-2702 20 00, - az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék és a 2713 11 00-2713 90 90 KN-kód szerinti petrolkoksz, a tőzeg vagy egyéb szilárd szénhidrogén kivételével - a 2704 00 10-2716 00 00, a 2901 10 00-2902 90 00, a 3403 11 00-3403 99 00, a 3811 11 10-3811 90 00, a 3814 00 90, a 3817 00 50, és a 3817 00 80 KN-kód szerinti termék,

b)7 a 1507 10 10-1518 00 99, az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék, a 3824 84 00-3824 88 00, 3824 91 00, 3824 99 86-3824 99 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a - szintetikus eredetű termék kivételével - 2905 11 00 KN-kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,

c) a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,

d)8 bármely olyan, az a)-c) pontban foglaltaktól eltérő

da) termék, amelyet üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként,

db) szénhidrogén, amelyet tüzelő-, fűtőanyagként történő felhasználásra állítanak elő vagy ilyenként kínálnak, értékesítenek vagy használnak fel;

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.

Ügyintézési határidő:

15 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Biatorbágy Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal

A kapcsolódó dokumentumok:

 • Nyomtatvány a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentésérhez,
 • Jövedéki termékek,
 • Segédlet a nyomtatvány kitöltéséhez.

 Magyarázat a Jöt. alapján:

 Alkoholtermék:

a)     a 2204, a 2205, a 2206 vámtarifaszámú, 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú,

b)     a 2207 és a 2208 vámtarifaszámú, 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú,

c)     a 2207 és 2208 vámtarifaszámú terméket oldott vagy oldatlan állapotban tartalmazó, 1,2 érfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú, az a) és b) pontban említett vámtarifaszámok alá nem tartozó terméket kell érteni.

 Köztes alkoholtermékek:

a) a habzó köztes alkoholtermék, és

b) a nem habzó köztes alkoholtermék.

Habzó köztes alkoholtermék:a nem dróttal vagy szalaggal rögzített, nem gomba formájú dugóval lezárt, 20 °C-on oldott állapotban jelen lévő, szén-dioxid által előidézett 3 bar vagy annál nagyobb túlnyomású olyan ital, amely - a sör, a bor és a pezsgő kivételével - a 2204, 2205 és 2206 vámtarifaszám alá tartozik, amennyiben tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 22 térfogatszázalék.

Nem habzó köztes alkoholtermék: - a sör, a bor, a pezsgő és a habzó köztes alkoholtermék kivételével - a 2204, 2205 és 2206 vámtarifaszám alá tartozó termék, amennyiben tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 22 térfogatszázalék.

 Segédlet a nyomtatvány kitöltéséhez:

 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) értelmében:

 A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formái:

Bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység:olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület üzemeltetése illetve itt folytatott kereskedelmi tevékenység, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak.

Csomagküldő kereskedelem:az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre. Csomagküldő kereskedelem tevékenységi formába tartozik a webáruház keretei között történő értékesítés is.

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés:vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton, személyhajó éttermében és büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi tevékenység.

Közvetlen értékesítés:kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén.

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység:kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított járműben, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszközben folytatott kereskedelmi tevékenység, mely vonatkozásában útvonal jegyzék megadása szükséges.

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység:kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épületben, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrészben, helyiségben, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületben vagy épületrészben folytatott kereskedelmi tevékenység.

Üzleten kívüli kereskedelem: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység.

Piacon folytatott kereskedelmi tevékenység: olyan épületben, épületegyüttesben vagy területen folytatott kereskedelmi tevékenység, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet.

Vásáron folytatott kereskedelmi tevékenység: olyan épületben, épületegyüttesben vagy területen, folytatott kereskedelmi tevékenység, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet.

 A kereskedelmi tevékenység jellege:

 Kereskedelmi ügynöki tevékenység:olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt.

 Kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is.

 Nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is.

 Vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
+36 70 797 9144, +36 23 310 174/260
oberle.natasa@biatorbagy.hu