Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása

Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása

A pályázat célja:

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőfokú Tudományos dolgozatok Támogatása (FTT) címen támogatni kívánja a település felsőoktatási intézményben tanuló diákjait, tudományos munkájukban. A támogatás fedezetét a mindenkori költségvetés biztosítja. Ezen cél elérésére az önkormányzat pályázatot hirdet szakdolgozatok, diplomamunkák és tanulmányi verseny pályamunkák támogatására.

A pályázat részletei: 

 • Pályázati témák:

A pályázatban szakdolgozat, diplomamunka megírásához szükséges kutatásokra, országos tanulmányi versenyeken szereplő pályamunkákra, és a hozzájuk tartozó kutatásokra nyújtható be pályázati anyag. A pályázatra csak olyan dolgozatot lehet benyújtani, amely valamilyen önálló új szemléletet, vagy kutatási alap ötletet dolgoz fel.

 • Pályázók köre:

A pályázaton biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél fiatalabb, felsőfokú tanulmányokat folytató, vagy doktori iskolában tanulók indulhatnak.

 • Elszámolható költségek köre, mértéke 

A szakdolgozat, diplomamunka, pályamunka megírásához szükséges kutatás kiadásai, adminisztrációs díjak, (pl. fénymásolás, nyomatás, kötés), valamint eszközök (a teljes támogatás max. 50%). A pályázaton egy fő egyszerre maximum 50.000 Ft összegben pályázhat.                                               

 • Értékelési szempontok:

Az értékelésnél előnyt élveznek. 

 1. Korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmények.

 2. olyan dolgozat, aminek biatorbágyi vonatkozású a témája

 • Benyújtandó dokumentumok:
 1. pályázati adatlap

 2. tételes költségvetés terv

 3. dolgozat tematikája, témavázlat

 4. kutatási terv

 5. szerzői hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az elkészült pályamunkát az önkormányzat korlátozás nélkül felhasználhatja, a megjelenő szellemi terméknél az önkormányzatot, mint támogatót feltűnteti.

 • A pályázat benyújtásának módja, ideje:

A pályázatokat két körben lehet benyújtani: 2024. 04.30. 16.00 óráig és 2024. október 31. 16.00 óráig papír alapon, formanyomtatványon kell benyújtani Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A nyomtatvány letölthető Biatorbágy hivatalos honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

 • A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága véleménye alapján a képviselő-testület bírálja el 2024. 05.31-ig, második körben 2024. november 30 -ig. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati összeg átutalására, kifizetésére a szerződés aláírását követően kerülhet sor.

 • A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási határidő:

 1. Az elkészült tanulmány, munkaanyag bemutatása

 2. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

 3. A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után.

 4. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.

 5. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő. A szöveges és pénzügyi beszámolót is tartalmazó elszámolás határideje: 2025. 01. 15., illetve 2025.09.15. melyet papír alapon kell benyújtania, a mellékelt 1. és 2. számú melléklet alapján. 

 6. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.

 7. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben, illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban Tóth Tamás Ifjúsági koordinátor 23 - 310-174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-64, email: toth.tamas@biatorbagy.hu

 8. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.