Ifjúsági Közösségformáló Alap

Ifjúsági Közösségformáló Alap

A pályázat célja:

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ifjúsági Közösségformáló Alapot (IKA) hoz létre, amivel támogatni kívánja a település ifjúsági korosztályának közösségépítését, illetve a már meglévő közösségek erősítését. A támogatás fedezetét a mindenkori költségvetés biztosítja. A fenti célok elérésére az önkormányzat pályázatot hirdet jogi személyek és civil társaságok támogatására, amelyek programjaikkal, céljaikkal a biatorbágyi fiatalok közösségi érzéseit erősítik, biatorbágyi kötődéseit építik. 

A pályázat részletei: 

 • Pályázati témák:

A pályázat olyan programokat támogat, mely eredménye a közösség építés, bővítés, vagy testvértelepüléseink fiataljait is megcélzó közösség építő programok, vagy már meglévő, nem formális közösségeknek segít a formális civil szervezetté alakulásban. 

 • Pályázók köre:

A pályázaton olyan nem önkormányzati fenttartásban álló, biatorbágyi jogi személyek, civil társaságok indulhatnak, amelynek tagjai biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél fiatalabb személyek.

 • Elszámolható költségek köre, mértéke

Az I. pontban megnevezett programok megvalósítására egyszerre egy civil társaság max. 600.000 Ft összegben pályázhat.

 • Értékelési szempontok:

Az értékelésnél előnyt élveznek: 

 1. minél szélesebb réteget elérő rendezvények, programok,

 2. civil szervezetté alakulást célzó programok.

 • Benyújtandó dokumentumok:
 1. pályázati adatlap

 2. tételes költségvetési terv

 3. civil társaság társasági szerződés

 4. Nyilatkozat, hogy a program megvalósulása során minden fórumon feltünteti Biatorbágy Város Önkormányzatát, mint támogatót.

 • Kizáró okok:

A 2024-es civil pályázaton nyertes csoportok ezen a pályázaton nem indulhatnak.

 • A pályázat benyújtásának módja, ideje:

A pályázatokat papír alapon, formanyomtatványon és digitális formában adathordozón (cd/pendrive) zárt borítékban kell benyújtani Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 2024. 04.30. 16.00 óráig és 2024.10.31-én 16:00 óráig. A nyomtatvány letölthető Biatorbágy hivatalos honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

 • A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága véleménye alapján a képviselő-testület bírálja el 2024.05.31.-ig és 2024.11.30 -ig. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati összeg átutalására, kifizetésére a szerződés aláírását követően kerülhet sor.

 • A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási határidő:
 1.  A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

 2.  A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után.

 3. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.

 4. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő. A szöveges és pénzügyi beszámolót is tartalmazó elszámolás határideje: 2025. 01. 15., illetve 2025. 09.15. melyet papír alapon kell benyújtania, a mellékelt 1. és 2. számú melléklet alapján.

 5. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.

 6. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban Tóth Tamás Ifjúsági referens 23 - 310-174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-64, email: toth.tamas@biatorbagy.hu

 7. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

Fogalomtár:

civil társaság: Egy olyan egyszerű civil szervezeti forma, amit legalább két természetes személy, vagyoni hozzájárulás nélkül, nem gazdasági érdekű közös céljaik megvalósítására, közösségi célú tevékenységük összehangolására hoz létre. A civil társaság nem jogi személy, a társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy hatósági bejegyzést, regisztrációt. A civil társaságra, a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (azzal az eltéréssel, hogy az ügyvitelre kijelölt tag kivételével a tagságot bármely tag azonnali hatállyal felmondhatja).