Sajátos nevelési igényű gyermekek intézményi térítési díjtámogatása

Az eljárás rövid ismertetése:

A sajátos nevelési igényű gyermekek részére a pedagógiai szakszolgálat által kijelölt általános iskola és óvoda, illetve családi bölcsőde által meghatározott térítési díj költségeihez támogatás igényelhető, amennyiben az Önkormányzat saját fenntartású intézményeiben nem tudja biztosítani a gyermekek állapotának megfelelő nevelést/oktatást. A támogatás mértéke az intézményi térítési díj összege, de maximum 80.000,- Ft/hó, a támogatás egy nevelési évre állapítható meg (a rendelet hatálybalépését, 2024. március 1-jét követően). A támogatásra irányuló kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. 

Az eljárás jogi alapja: 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 4/2024. (III.1.) Ör. számú rendelete a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjának támogatásáról

Illetékességi terület: Biatorbágy Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, sajátos nevelési igényű gyermekek családja

Benyújtandó dokumentumok: 

  • „Kérelem a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjának támogatásához” nyomtatvány kitöltve, aláírva

  • A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet alapján, a vizsgálatra hatáskörrel rendelkező szerv által kiadott szakvéleményt, amely tartalmazza

a) azt a javaslatot, hogy a gyermek a többi gyermekkel együtt nevelhető, vagy nevelése e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben eredményesebben biztosítható,

b)  a gyermek/tanuló állapotának megfelelő nevelést biztosító, kijelölt befogadó intézmény megnevezését.

  • Átjelentkezés esetén a nevelési intézmény indoklását arról, hogy a rendelkezésre álló pedagógiai eszközökkel a gyermeket fejleszteni nem tudja.

  • A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére jogosult intézmény (befogadó intézmény) befogadó nyilatkozatát, vagy fennálló jogviszony igazolást.

  • A befogadó intézmény hivatalos nyilatkozatát a térítési díj összegéről.

  • A befogadó intézmény bankszámlaszámát.

Eljárási illetékek: Az eljárás illetékmentes

Eljárás megindítása:

A kitöltött, aláírt nyomtatványt és mellékleteit a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalhoz szükséges benyújtani személyesen nyitvatartási időben, vagy eljuttatni postai úton

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban[1] 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

I. fokon döntést hozó szerv: Biatorbágy Város Polgármestere (átruházott hatáskörben)

II. fokon eljáró hatóság: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


[1] Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § (1) bekezdése értelmében „Sommás eljárásnak van helye, ha a) a hiánytalanul benyújtott kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, és b) nincs ellenérdekű ügyfél.”

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/249
veghne.etelka@biatorbagy.hu