Állampolgársági ügyek

Magyar állampolgár: a magyar állampolgár gyermeke.

Honosítás, visszahonosítás
Honosítási, visszahonosítási kérelmet csak személyesen lehet benyújtani bármelyik magyarországi anyakönyvvezetőnél, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) Ügyfélszolgálati irodáin, Integrált Ügyfélszolgálati Irodákon (Kormányablak) valamint, külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselőknél. Kiskorú esetében a kérelmet szülője/törvényes képviselője jogosult benyújtani, és a honosításhoz, mindkét szülő hozzájárulása szükséges.

A kérelmeket és a benyújtott okiratokat az anyakönyvvezető megküldi a BÁH részére, majd a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter előterjesztése alapján a kérelemről a Köztársasági Elnök dönt. A kérelmet átvevő a honosítási és visszahonosítási kérelemmel együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges iratokat.
A honosított, visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz magyarországi polgármester vagy a magyar külképviselet vezetője előtt . A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.
Az eljárás jogi alapja:

  • a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. Törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló125/1993. (IX. 22.) kormányrendelet

Ügymenet:
Az állampolgársági kérelmet jogszabályban meghatározott adattartalommal – az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem kivételével- magyar nyelven kell benyújtani. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A kérelem benyújtásakor kérelmező személyazonosságát ellenőrizni, továbbá a kérelem adatait a csatolt okmányok adataival egyeztetni kell.
Az állampolgársági kérelmet az anyakönyvvezető öt napon belül, a konzul az átvételtől számított első diplomáciai postával köteles felterjeszteni a miniszterhez.
A magyar állampolgárság, honosítással, illetőleg visszahonosítással történő megszerzésére irányuló kérelemről- a miniszter előterjesztése alapján a köztársasági elnök dönt.
A magyar állampolgárság megszerzéséről a köztársasági elnök okiratot ad ki.

Állampolgárság vizsgálata, állampolgársági bizonyítvány
A Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter az érintett kérelmére állampolgársági bizonyítványban igazolja:
• a magyar állampolgárság fennállását,
• megszűnését,
• illetőleg azt, hogy a bizonyítványban megjelölt személy nem magyar állampolgár.
A kérelmet Magyarországon élő kérelmező esetében az állandó lakóhelye szerint illetékes Önkormányzat Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjéhez kell benyújtani. Külföldön élő kérelmező kérelmét az illetékes magyar konzul tisztviselőjénél nyújthatja be. A kérelmet az anyakönyvvezető, megküldi a BÁH részére, mely hivatal eljuttatja az állampolgársági bizonyítványt kérelmező részére. Az állampolgársági bizonyítvány a kiállítástól számított egy évig érvényes.

Az eljárás jogi alapja:

  • a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. Törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló125/1993. (IX. 22.) kormányrendelet

Eljárási illetékek:
3. 000.- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.
 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/223 +36 70 640 97-56
anyakonyvvezeto@biatorbagy.hu, verebelyi.anita@biatorbagy.hu