Anyakönyvi ügyek

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában 1985. október 1. napjától vezetnek anyakönyvi nyilvántartást. Korábban Bia és Torbágy külön anyakönyvi kerületet alkottak, majd egyesült a két település, az anyakönyveket a hivatalban őrzik.
Az anyakönyvi nyilvántartás hatósági nyilvántartás. Az anyakönyvi nyilvántartásból kiadatott anyakönyvi okirat, közokirat, a benne foglalt adatokat- ellenkező bizonyításig- mindenki köteles elfogadni.
A születés, a házasságkötés és a haláleset meghatározott adatait, valamint ezek változásait a születési, házassági, és a halotti anyakönyv tartalmazza.

Az anyakönyvvezető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán belül dolgozik a földszint 14-es számú szobában (Házasságkötő terem mellett).

Az eljárás jogi alapja:

  • az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló többször módosított 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet, valamint ennek végrehajtására kiadott 6/2003. (III. 7. ) BM. számú rendelet tartalmazza

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője
Az anyakönyveket a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője vezeti.

A felettes szerv:
Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a megyei kormányhivatal vezetője gyakorol felügyeletet

Illetékességi terület:
A születést és halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén történt.
A házasságkötési eljárásra és a házasságkötés anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a házasulók vagy egyikük a házassági szándékot bejelenti.

Benyújtandó dokumentumok:
Személyes megjelenés esetén
a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány, útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, a rendőrségen felvett jegyzőkönyv az elveszett, vagy ellopott okmányról). Ha a kérelmező nem a saját maga részére kéri a kivonatot, vagy nem közeli hozzátartozó (felmenő, leszármazó, testvér, házastárs) két tanúval hitelesített írásbeli meghatalmazás is szükséges.
Levélben történő megkeresés esetében
a megkeresésnek tartalmaznia kell a kérelmező adatait, a felhasználás célját, és a kérelmező saját kezű aláírását. Ha nem saját anyakönyvi bejegyzéséről kéri a kivonat kiállítását, az érintett személy adatait, valamint amennyiben nem közeli hozzátartozó a kérelmező (felmenő, leszármazó, testvér, házastárs), két tanú aláírásával hitelesített írásbeli meghatalmazás is szükséges.

Eljárási illetékek:
2. 000.-Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.

Eljárás Megindítása:
Anyakönyvi kivonat személyesen vagy írásban is kérhető. Levélben történő megkeresés esetén a kérelmet és mellékleteit Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetőjéhez kell benyújtani.

Ügyintézési határidő:
Személyes kérelem esetén azonnal, postán érkezett kérelem esetén a kézhezvételtől számított 8 napon belül.

I. fokon döntést hozó szerv:
anyakönyvvezető

II. fokon eljáró hatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal
 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/223 +36 70 640 97-56
anyakonyvvezeto@biatorbagy.hu, verebelyi.anita@biatorbagy.hu