A biatorbágyi egészségügyi központ létrejöttéről

A Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 4/2001.(02. 01.)Öh. számú határozatával jóváhagyta Biatorbágy jelenleg is hatályos egészségügyi ellátásának fejlesztési koncepcióját.

 A képviselő-testület kiemelten támogatta a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi alapellátás teljes körű privatizációját, mely napjainkra csaknem teljes mértékben lezárult.
A képviselő-testület elrendelte az 1995-ben jóváhagyott egészségügyi fejlesztési koncepció eredményeként elkészült tervek felülvizsgálatát, átdolgozását a megváltozott körülményeknek megfelelően.
Az Önkormányzat, a tulajdonában lévő Vasút utcai ingatlanon, valamint a Községházához tartozó területen a következő funkciók elhelyezéséről döntött:

a)Védőnői szolgálat (megvalósult)
b)Anya- és csecsemővédelem
c)Központi ügyelet (megvalósult)
d)Labor
e)Fizikoterápia
f)Szakrendelők céljára igénybe vehető helyiségek, különös tekintettel az időközi szűrésekre (tüdőszűrés, rákszűrés) helyiség biztosítása.

A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.

A képviselő-testület kihangsúlyozta, hogy a tervek elkészítése során meg kell oldani a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat végleges elhelyezését, figyelembe kell venni a Községháza bővítésének, a településüzemeltetési csoport elhelyezésének kérdését.
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 45/2004.(02. 26.)Öh. számú határozatában döntött arról, hogy a Fő téren a Községháza épületéhez kapcsolódóan, illetve a Vasút utca, Baross Gábor úti egészségügyi célokat szolgáló épülethez kapcsolódóan jelentős fejlesztéseket kíván megvalósítani.
A Képviselő-testülete elfogadta a 2002-ben készült és 2004-ben felülvizsgálatra került önkormányzati intézményi fejlesztésekre (adott területre) vonatkozó beépítési tanulmánytervet. A Képviselő-testület deklarálta, hogy az önkormányzat működésének, a lakossági szolgáltatások színvonalának javítása érdekében (házasságkötő terem, ügyfélszolgálat) bővíteni kívánja a Községháza épületét.
Az egészségügyi szolgáltatások körének bővítésére új egészségügyi központ jön létre. Itt kerül elhelyezésre a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, ahhoz kapcsolódóan az Idősek Napközi Otthona. A határozat értelmében lehetőség nyílna a rendőrség, a településüzemeltetéssel foglalkozó szervezet, valamint a település életéhez elengedhetetlenül szükséges alapszolgáltatások biztosításához.
A Képviselő-testület 97/2004.(04. 29.)Öh. számú határozatával a bizottságok javaslatára a Konstruma Mérnöki Iroda Kft-t bízta meg a tanulmány és engedélyezési tervek elkészítésével.
A biatorbágyi új egészségügyi központ megvalósítására vonatkozó tervek folyamatos bizottsági, szakhatósági, szakmai egyeztetéssel 2005. közepén készültek el.
Budaörs Város jegyzője 2006. február 22-i határozatában engedélyezte a beruházás megvalósítását. Az építési engedély ellen a hatályos jogszabályban biztosított utolsó napon az önkormányzat tájékoztatása nélkül fellebbezést nyújtott be a szomszédos ingatlan tulajdonosa, többek között arra hivatkozva, hogy a beruházás megvalósítása veszélyezteti az általa lakott épület műszaki állapotát. A fellebbezés eredményeként az építési engedélyről szóló határozat nem emelkedett jogerőre, nem vált végrehajthatóvá.
A képviselő-testület a 2006. március 30-i ülésen mérlegelte a kialakult helyeztet, megállapította, hogy a szomszédos ingatlantulajdonos hozzáállása akár évekre megakadályozhatja a beruházási program megvalósítását. Az 54/2006.(03.30.)Öh. számú határozatában felhatalmazást adott arra, hogy a tisztségviselők tárgyaljanak az ingatlan megvásárlásáról.
A tárgyalások eredményre vezettek. A képviselő-testület a 2006. május 8-i ülésén a 71/2006.(05.08.)Öh. számú határozatával jóváhagyta a Biatorbágy, Vasút utca 10/b. sz. alatti ingatlan tulajdonosával kötendő megállapodást. A megállapodás értelmében az ingatlan az önkormányzat tulajdonába került. A képviselő-testület döntése értelmében az épület bontására vonatkozó tervek elkészültek, a bontási engedély birtokában 2006. augusztusára a bontási munkák befejeződtek.
Budaörs Város jegyzője a 2006. május 5-i határozatában újra engedélyezte az új egészségügyi központ építési beruházásának megvalósítását. A határozat 2006. június 6-án vált jogerőssé, végrehajthatóvá. Ezzel a nappal nyílt meg a jogi lehetőség az építési beruházás megkezdésére.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete éveken keresztül arra törekedett, hogy külső forrásokat vonjon be az új egészségügyi központ építési beruházásához szükséges fedezet biztosítására.
A külső források bevonásának előfeltétele, hogy az önkormányzat engedélyezett tervekkel rendelkezzen a beruházás megvalósítására. Engedélyek hiányában az esetleges pályázatokon való részvétel alapfeltétele sem biztosított.
Az önkormányzat folyamatos tárgyalásokat folytatott a település közigazgatási területén megtelepülő, működő vállalkozásokkal annak érdekében, hogy hozzájáruljanak az építési beruházás megvalósításához. Az erre vonatkozó törekvések sikerét több precedens is bizonyítja (Iharosi központi épület megvalósítása, Kolozsvári úti sportpálya fejlesztése, Baross Gábor utca teljes körű felújítása, Iharosi tábor fejlesztése, Meggyfa utcai – Fő utcai park, játszótér fejlesztése, stb.).
A helyi vállalkozások érdeklődését, érdekeltté tételét nagymértékben befolyásolta a beruházás nagyságrendje. A beruházás teljes értéke nettó 500-600 millió forint közötti összegben állapítható meg.
Az önkormányzat törekvéseit siker koronázta. Hosszú tárgyalások eredményeként 2006. március 30-án a 53/2006.(03.30.Öh. számú határozatával az önkormányzat megállapodott a Hungaro-Commercial Park (a továbbiakban: HCP) területének (M1-1.sz. főközlekedési út – M0-autópálya által határolt terület) tulajdonosaival, illetve a területfejlesztésben résztvevő szervezetekkel.
A HCP képviselői vállalták, hogy a Budaörs Város jegyzője által kiadott építési engedélynek megfelelően a megvalósításhoz szükséges kiviteli terveket saját költségükön elkészítik.
A HCP képviselői vállalták hogy a beruházást legkésőbb a jogerős építési engedélyek beszerzését követő 12 hónapon belül építészetileg, saját költségükön megvalósítják.
Az önkormányzat tudomásul vette és támogatta, hogy a beruházók a beruházás megvalósításához szükséges fedezet biztosítására alapítványt hozzanak létre. Ennek értelmében a beruházói érdekek maximalizálása érdekében az alapítvány valósítja meg az építési beruházást.
A HCP képviselői a megállapodásban foglaltaknak megfelelően elkészíttették a megvalósításhoz szükséges kiviteli terveket.
A HCP képviselői a megállapodásban foglaltaknak megfelelően létrehozták a Biatorbágy Egészségház Alapítványt, melynek nyilvántartásba vételét 2006. június 14-én kérték a Pest Megyei Bíróságnál. A Bíróság az alapítványt 2006. november 28-án vette nyilvántartásba, mely 2006. december 20-án emelkedett jogerőre.
Az önkormányzat és a HCP képviselői 2006. augusztus 29-én (143/2006.(08.29.)Öh. számú határozat) kiegészítették a 2006. március 30-án kötött együttműködési megállapodást. Ennek értelmében a HCP képviselői kötelezettségei átszállnak a Biatorbágy Egészségház Alapítványra. A HCP képviselői az alapmegállapodásban vállalt kötelezettségeiket a Biatorbágy Egészségház Alapítványon, mint beruházón keresztül teljesítik.
A képviselő-testület több alkalommal állást foglalt abban, hogy az új egészségügyi központ beruházásának megvalósítása kizárólag abban az esetben kezdődhet el, ha biztosított az üzemeltetés, hasznosítás kérdése, szerződések által garantált, hogy a beruházás elkészültét követően a képviselő-testület érdekének megfelelő tevékenységek gyakorlása az ingatlanon belül megkezdődik.
Az önkormányzat 1995-től több szervezettel tárgyalt folyamatosan az Egészségház TB-finanszírozással történő üzemeltetésére:

 • Szent Rókus Kórház és Rendelőintézet (Pest megye)
 • Bicskei Rendelőintézet (Bicske város)
 • Kútvölgyi úti Kórház és Rendelőintézet (SOTE)
 • Szent Imre Kórház és Rendelőintézetei: Fehérvári úti, Bártfai utcai (Budapest főváros)
 • Budaörsi Rendelőintézet

A beruházás eredményeként létrejövő létesítmények üzemeltetése tárgyában a bizottsági elnökök, valamint a szakbizottságok bevonásával egyeztető tárgyalások folytak a budaörsi szakorvosi rendelőintézetét is üzemeltető Europ-Med Kft-vel.
A tárgyalások eredményeként a képviselő-testület az 52/2006.(03.30.)Öh. számú határozatával egészségügyi szolgáltatási szerződést, valamint használatba adási szerződést kötött az Europ-Med Kft-vel.
A beruházás sikeres befejezését követően az Europ-Med Kft. 16 szakellátást indít el, melyek a következők:

 • fizioterápia
 • mozgásterápia
 • rheumatológia
 • sebészet
 • orthopédia
 • pszichiátria
 • neurológia
 • labor (vérvétel-eredmények)
 • szemészet
 • fül-orr-gégészet
 • nőgyógyászat
 • urológia
 • kardiológia
 • diabetológia
 • ultrahangvizsgálat
 • bőrgyógyászat.

2009. június 30-án ünnepélyes keretek között Dr. Palovics Lajos polgármester és Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter felavatták a mintegy 600 millió forintos PPP együttműködésben megvalósult Egészségházat Biatorbágyon.
2009. szeptemberében az Egészségház megkezdte működését.
Jelenleg is folynak a tárgyalások az OEP-pel annak érdekében, hogy a szakellátás finanszírozására lehetőleg az állami költségvetésből kerüljön sor. Az önkormányzat azt az álláspontot képviselte, hogy a szakellátás olyan szintű minőségi változást jelent a lakosság ellátásában, mely akár önkormányzati finanszírozásban is felvállalható.