Házasságkötési szándék bejelentése

A házasságkötési szándék bejelentése esetén a bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról.
Amennyiben külföldi állampolgár kíván házasságot kötni, feltétlenül egyeztetni kell, a konkrét eset körülményeit figyelembe véve személyre szabott tájékoztatást adunk.
Általánosságban elmondható, hogy a külföldi házasulónak igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ennek a tanúsítványnak a kiadása céljából fel kell keresnie a külföldi lakóhelye szerinti helyhatóságot, vagy hazája külképviseleti szervét.
Szükséges továbbá a születési anyakönyvi kivonat, és a családi állapotot igazoló okirat. Egyes országok esetében nemzetközi szerződések megkövetelik az okiratok további hitelesítését is (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés).
Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtani. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (a továbbiakban OFFI, Budapest VI. Bajza u. 52.), valamint külföldön a magyar külképviselet konzulátusa.
Amennyiben a külföldi fél magyarul nem ért, úgy a házasságkötési eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona.
Az eljárás során benyújtott iratokat az anyakönyvvezető felterjeszti a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mely hivatal állásfoglalást ad az okiratok elfogadhatóságáról.
Amennyiben magyar állampolgár külföldön kíván házasságot kötni, és az adott állam tanúsítvány bemutatását kéri tőle, akkor az eljárás az állandó lakóhely szerint anyakönyvvezetőnél indul, de a tanúsítványt a Pest Megyei Kormányhivatal állítja ki.
A tanúsítvány kiállítása iránti eljárás illetéke 5. 000.- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.

Az eljárás jogi alapja:

  • az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló többször módosított 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet, valamint ennek végrehajtására kiadott 6/2003. (III. 7. ) BM. számú rendelet tartalmazza,
  • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LVI. törvény

A hatáskörrel rendelkező hatóság neve:
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város Közigazgatási területe
A házasságkötésnél az anyakönyvvezető ( a helyettesítéssel megbízott anyakönyvvezető) csak a saját, illetőleg a megbízója működési területe szerint illetékes települési önkormányzat területén járhat el

Benyújtandó dokumentumok:

  • születési anyakönyvi kivonatok,
  • személyi igazolvány,
  • lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány,
  • az elvált, vagy özvegy családi állapotot igazoló okirat

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes.

A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző engedélyezi.
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. §-ában foglaltak alapján a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat 5/2011. (02. 25.) számú rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

Ügyintézési határidő:
Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulók kívánságának figyelembevételével tűzi ki.
A házasság a bejelentés napjától számított 31. naptól tűzhető ki, a jegyző e határidő alól – indokolt esetben- felmentést adhat, a felvett jegyzőkönyv hat hónapig érvényes.
 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/223 +36 70 640 97-56
anyakonyvvezeto@biatorbagy.hu, verebelyi.anita@biatorbagy.hu