Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése

Az eljárás leírása:
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/A. § (3) bekezdésében előírt bejelentést az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 4/B. § (2) bekezdésének megfelelő adatokkal kell kitölteni.
A vásárok, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009 .(III.13.) Korm. rend. alapján a helyi termelői piacot a települési jegyző nyilvántartásba veszi.

A helyi termelői piac, a 2011. évi CXXXV. törvénnyel módosított a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontja alapján olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságból származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.
Helyi termelői piacot tarthat fenn: gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepe, továbbá aki lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik az EU tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, vagy olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az EGT-állam állampolgárával azonos jogállást végez.

A kérelem és mellékletei alapján a Jegyző a helyi termelői piac fenntartóját– az egyéb jogszabályi feltételek megléte esetén – hatósági nyilvántartásba veszi.
A jogszabály pontosan előírja azon termékek körét, amelyek a helyi termelői piacon értékesíthetőek. Így a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében működő gazdaságból származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesítheti.

A termelői piac működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat.
A helyi termelői piac üzemeltetője a piacon árusító kistermelő nevéről és címéről, gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről, regisztrációs számáról, ás általa árusított termékekről napi nyilvántartást köteles vezetni, amelyet köteles 60 napig megőrizni és az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Ügyfél joga:

 • kérelmet nyújtson be
 • kérelmét a döntésig módosítsa,  visszavonja
 • önmaga helyett megbízottja járjon el
 • saját ügye irataiba betekintsen,
 • nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje
 • meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje

Ügyfél kötelezettsége:

 • idézésnek eleget tenni,
 • hiánypótlásnak eleget tenni,
 • jóhiszeműen közreműködni.

Az eljárás jogi alapja:

 • a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény

Illetékességi terület:
Biatorbágy határain belül működő jogi személy, alapítvány

Benyújtandó dokumentumok:

 • nyomtatvány

Hiteles másolatban csatolni kell:

 • társadalmi szervezet, alapítvány esetén a bírósági nyilvántartásba vétel igazolását,
 • egyéni vállalkozói igazolványt
 • a területhasználat jogszerűségét igazoló okiratot

Eljárási illetékek:
3.000.- Ft-os illetékbélyeg

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt a helyi termelői piac helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
8 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tevékenység megkezdését megelőzően.
 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
+36 70 797 9144, +36 23 310 174/260
oberle.natasa@biatorbagy.hu
Letölthető nyomtatványok