Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejentésről

Tisztelet Ügyfelek!

2020. május 18. napján lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely változásokat hoz a jegyző egyes államigazgatási hatáskörben hozott döntéseire vonatkozó eljárásrendben, illetve új eljárástípust, az úgynevezett ellenőrzött bejelentést alakít ki.

Az új szabályozás azon kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásokra terjed ki, melyekben a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el. Ide tartozik a közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése; kereskedelmi hatóságként az üzlet működési engedélyének kiadása, valamint működési és külön engedélyek kiadásával összefüggő ügyek; vásár vagy piac üzemeltetésének engedélyezése; külön engedély birtokában folytatható, valamint vendéglátási, állatgyógyászati engedéllyel összefüggő ügyek; a rendezvénytartási engedély kiadásával összefüggő ügyek; telepengedély kiadásával összefüggő ügyek; környezetvédelmi engedély kiadása, helyi   jelentőségű   védett   természeti   terület   használatával,   megváltoztatásával, helyreállításával  kapcsolatos  engedéllyel  összefüggő  eljárások,  valamint  ilyen  területen nádgazdálkodás engedélyezése; minősítési  engedély  kiadása  hulladékgazdálkodási  engedéllyel  rendelkező  gazdálkodó szervezet részére; kutak és szennyvízkezeléssel kapcsolatos műtárgyak engedélyezésével összefüggő ügyek.

NEM tartoznak a rendelet hatálya alá a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyek, az anyakönyvi engedélyezési ügyek, valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások.

Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg, ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, ePapír szolgáltatás útján, illetve e-mail útján.

Az e-mail útján tett bejelentés kizárólag a következő e-mail címen tehető meg:

ellenorzott.bejelentes@biatorbagy.hu

Az ellenőrzött bejelentésnek az engedélykérelemre vonatkozóan jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket kell tartalmaznia azzal az eltéréssel, hogy a bejelentéshez nem kell mellékelni azokat  a dokumentumokat, amelyek  beszerzése  a  veszélyhelyzet  körülményei  folytán  az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfélnek a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról az ellenőrzött bejelentésben nyilatkoznia kell, illetve elő kell adnia azon körülményeket, melyek miatt azokat nem tudta beszerezni.

Az ügyfélnek a bejelentésért a kapcsolódó eljárási illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj 50%-át kell lerónia vagy megfizetnie, a díj további 50%-át az engedélyezés lezárását követően kell megtérítenie.

Az eljárásra irányadó határidő nyolc nap, melybe nem számít bele az a nap, amelyen az ellenőrzött bejelentés a hatósághoz megérkezik. Amennyiben az eljárási határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az eljárásban az engedély megadható, illetve a hatóság az eljárási határidő letelte előtt a  tevékenység  végzését indokolást  mellőző végzéssel megtilthatja a  jogszabályban  meghatározott  esetekben.  A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le. 

Amennyiben az eljárásra irányadó határidő alatt a hatóság az ügyfél részére nem bocsát ki értesítést, úgy az értesítést a határidő lejáratát követő napon közöltnek kell tekinteni és a  bejelentés köteles  tevékenység  végzése megkezdhető.

Az értesítést elektronikus úton, ennek feltételei hiánya esetén szóban, vagy telefonos úton kell közölni, az esetleges szóbeli feljegyzésről feljegyzést kell készíteni.

Biatorbágy, 2020. május 18.

dr. Hajdu Boglárka
jegyző

2020-05-18 11:24