Biatorbágy Város Önkormányzata csatlakozott a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

.2022. november 3-ig nyújtható be az „A” illetve „B” típusú 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (további tájékozódás: https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/bursa-hungarica/ által kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://emet.gov.hu/eper-bursa-belepesi-pontok/. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban, zárt borítékban Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell eljuttatni (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.), a borítékra csak annyit kell ráírni „Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat”. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3. (csütörtök) 

A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.

Biatorbágy Város Önkormányzata

a.) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázókat részesítheti támogatásban, akik

„A” típusú pályázat esetén

  • felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  • Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
  • Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató már aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat esetén

  • a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
  • felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
  • és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
  • A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

b.) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, valamint aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

c.) Az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

További tájékoztatást Pomaházi Krisztina, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának vezetője tud nyújtani telefonon a 06-23/310-174/218-as melléken, illetve a 06-30/697-4095 számon, vagy elektronikus úton az igazgatas@biatorbagy.hu címen.

Csatolmány Méret
Bírálati szempontrendszer (135.71 KB) 135.71 KB
Pályázati kiírás "A" (249.54 KB) 249.54 KB
Pályázati kiírás "B" (251.21 KB) 251.21 KB
Adatkezelési tájékoztató (321.75 KB) 321.75 KB