Támogatott biatorbágyi elsős iskolakezdés

Gyermekenként 15 ezer forint iskolakezdési támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan rászoruló biatorbágyi lakosok, akiknek gyermekei Biatorbágyon működő általános iskolában kezdik meg az első osztályt, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által részükre kijelölt intézményben először kezdik meg az első évfolyamot. A kérelmet július 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztályához.  Az erről szóló rendelet itt található meg.

A rendelet ide vonatkozó részletei:

A rendelet hatálya

2. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed a Biatorbágy Közigazgatási területén lakcímmel rendelkező:

a) magyar állampolgár,

b) letelepedett,

c) bevándorolt, illetve befogadott jogállású,

d) a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert,

e) Gyvt. 4. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.

(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is. 

Iskolakezdési támogatás

7/F. §

(1) Az önkormányzat támogatást nyújt annak a gyermeknek, aki a) a Biatorbágyon működő általános iskolák egyikében, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által részére kijelölt intézményben először kezdi meg az első évfolyamot,

b) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át (142.500, Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő személy esetén a 700 %-át (199.500, Ft-ot).

(2) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon, a tanévkezdés évében egy alkalommal, július 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelemhez mellékelni kell - a 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl - a köznevelési intézmény igazolását a gyermek felvételéről, illetve amennyiben a tanév megkezdődött, a tanulói jogviszony igazolást.

(4) A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege gyermekenként 15.000,- Ft.

3. § (2)

(2) E rendelet által szabályozott, pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles nyilatkozni saját és családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól, valamint a jövedelmét köteles igazolni. A kérelmező a vagyoni helyzetet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak alapján köteles igazolni. A jövedelemmel nem rendelkező személy anyagi ellátatlanságának okát tisztázni kell.

(Benyújtási cím: 2051. Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a, Igazgatási osztály, vagy igazgatás@biatorbagy.hu