Bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentése

A kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője (Budaörs Város Jegyzője) helyett 2013. január 1-től a telep fekvése szerint illetékes jegyző (Biatorbágy Város Jegyzője) köteles eljárni a bejelentés-köteles ipari tevékenységek tekintetében.

A bejelentő az ipari tevékenység megkezdését megelőzően köteles a telephelyen végezni kívánt tevékenységet bejelenteni Biatorbágy Város Jegyzőjének. A jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
Amennyiben a területen az adott tevékenység végezhető a jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt kézbesítés útján megküldi a bejelentőnek és az érintett hatóságoknak.

Jogutódlás, az üzemeltető személyében történő változás
A telep használatára jogosult személyében történő változás, jogutódlás esetén a tevékenységet az új jogosult köteles bejelenteni jogosultságának megfelelő igazolása mellett. Az új üzemeltető a telephelyen ugyanazt a tevékenységi kört folytathatja, mint az előző üzemeltető, változtatások nélkül, a korábbiakkal mindenben megegyező módón. A változtatásokat a jegyző nyilvántartásba veszi.

Adatváltozás
Nem minősül adatváltozásnak a telepen folytatott tevékenység változása. Az ipari tevékenység végzője a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás esetén haladéktalanul köteles azt bejelenteni a jegyzőnek.

Az eljárás jogi alapja:

  • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • 186/2009 (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területe

Csatolandó dokumentumok:

  1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
  2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
  3. Aláírási címpéldány
  4. Egyéni vállalkozó esetében: egyéni vállalkozói igazolvány másolata

Az eljárás illetéke:
Illetékmentes

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:
A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdését megelőzően.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A bejelentést az erre a célra kialakított formanyomtatványon kell benyújtatni Biatorbágy Város Jegyzőjéhez személyesen, vagy postai úton.

Ügyintézési határidő:
15 nap

Első fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Jegyzője

Másod fokon döntést hozó szerv:
Pest Megyei Kormányhivatal 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/263, +36 70 661 8406
kandra.viktoria@biatorbagy.hu