Közterület-használat (területbérlet)

Az eljárást írásban, a tervezett használatot megelőzően min. 30 nappal, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz, az alább részletezett módon és mellékletekkel (ld. „benyújtandó dokumentumok). A kérelmet a vonatkozó helyi rendelet alapján a polgármester bírálja el (ld. Rendelet 19-20. § (1)) és ad közterület-használati hozzájárulást.

A hozzájárulás megadását követően a közterületet igénybe vevő (területhasználó) és az Önkormányzat területbérleti szerződést köt, melyben rögzítésre kerülnek a területhasználat módja, ideje, részletes feltételei, valamint a területhasználati díj mértéke (ld. Rendelet 2. melléklet). A díj megfizetésének tényét a Polgármesteri Hivatalban legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg igazolni kell. A közterület rendeltetéstől eltérő használata csak érvényes területhasználati hozzájárulás és a vonatkozó területbérleti szerződés birtokában kezdhető meg. 

A jogellenes közterület használat szankciót von maga után! (ld. Rendelet 24.§.)
Egyes tevékenységekre nem adható közterület-használati hozzájárulás (pl. lakosság nyugalmát zavaró tevékenység, közterületi parkoló kizárólagos használata, stb.), melyek teljes körét a Rendelet 15. §-a rögzíti.

Az eljárás jogi alapja:

  • A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló 7/2015. (V. 8.) Ör. rendelet

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város tulajdonában és kezelésében levő közterületek

Benyújtandó dokumentumok:

  • Közterület-használati kérelem (a Rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatvány
  • vázlatrajz a használandó területről (2 pld.)
  • a közterületen elhelyezendő építmény/tárgy/utcabútor/reklámtábla (stb.) műszaki terve (látványterv)
  • egyéb, a Rendelet 20. § (1) pontjában felsorolt szükséges adatok, dokumentumok

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes.

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
21 nap

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tervezett használatot megelőzően min. 30 nappal, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.
 

Letölthető nyomtatványok