Külföldön történt házasságkötés anyakönyvezése

A kérelem személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be. A kérelem tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyeket az anyakönyvbe be kell jegyezni. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi okiratokat, egyéb szükséges iratokat.

Az eljárás jogi alapja:

  • az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló többször módosított 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet, valamint ennek végrehajtására kiadott 6/2003. (III. 7. ) BM. számú rendelet tartalmazza.
  • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény,
  • 1992. évi LVI. Tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 1979. évi 13. tr. a nemzetközi magánjogról,
  • 2004. évi CXL törvény a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
  • 1973. évi 11. tvr. a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének mellőzéséről Hágában (1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről és végrehajtásáról szóló 9/1973 (XII. 29. ) IM-KÜM együttes rendelet.
  • 24/1986. (VI. 26. ) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Biatorbágy Város Anyakönyvvezetője

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területe, amennyiben a kérelmező itt lakóhellyel rendelkezik.

Benyújtandó dokumentumok:
A kérelem formanyomtatvány (jegyzőkönyv) felvételével nyújtható be.
Csatolandó mellékletek:

  • a külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással (Amennyiben szükséges diplomáciai felülhitelesítéssel.)
  • a házastársak születési anyakönyvi kivonata,
  • a házasság előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okirat,
  • a házasfelek házassági neve, szükség esetén a házasfelek nyilatkozata a születendő gyermekek születési családi nevéről.

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes.

Eljárás Megindítása:
A magyar állampolgár személyesen terjeszti elő a kérelmét, melyről a bemutatott és becsatolt iratok alapján jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv és az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz. ( BÁH Hazai Anyakönyvi Osztálya ).

Ügyintézési határidő:
30 nap
 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/223 +36 70 640 97-56
anyakonyvvezeto@biatorbagy.hu, verebelyi.anita@biatorbagy.hu