Külföldön történt születés anyakönyvezése

A kérelem személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be. A kérelem tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyeket az anyakönyvbe be kell jegyezni. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi okiratokat, egyéb szükséges iratokat.

Az eljárás jogi alapja:

  • az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló többször módosított 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet, valamint ennek végrehajtására kiadott 6/2003. (III. 7. ) BM. számú rendelet,
  • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
  • 1992. évi LVI. Tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 1979. évi 13. tr. A nemzetközi magánjogról,
  • 2004. évi CXL törvény a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
  • 1973. évi 11. tvr. a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének mellőzéséről Hágában (1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről és végrehajtásáról szóló 9/1973 (XII. 29. ) IM-KÜM együttes rendelet,
  • 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:
Biatorbágy Város Anyakönyvvezetője

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területe, amennyiben a kérelmező itt lakóhellyel rendelkezik.

Benyújtandó dokumentumok:
A kérelem formanyomtatvány (jegyzőkönyv) felvételével nyújtható be.
Csatolandó mellékletek:

  • szülők házassági anyakönyvi kivonata,
  • a gyermekek születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással (amennyiben szükséges diplomáciai felülhitelesítéssel)
  • házasságon kívül született gyermek esetén, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes.

Eljárás Megindítása:
A magyar állampolgár személyesen terjeszti elő a kérelmét, melyről a bemutatott és becsatolt iratok alapján jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv és az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz. (BÁH Hazai Anyakönyvi Osztálya).

Ügyintézési határidő:
30 nap

Az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, átveszi az iratokat az ügyféltől, majd továbbítja. A tényleges anyakönyvezést az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának Hazai Anyakönyvi Osztálya végzi.

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/223 +36 70 640 97-56
anyakonyvvezeto@biatorbagy.hu, verebelyi.anita@biatorbagy.hu