Működési engedély

 

Ügytípus megnevezése

Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység

Az ügy leírása:

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére működési engedélyt kell kérni. A tevékenységet kizárólag jogerős működési engedély birtokában lehet megkezdeni. A jegyző - a kereskedő kérelmére - a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, úgy a jegyző állásfoglalás céljából – hivatalból - keresi meg az érintett szakhatóságokat. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül - a működési engedély kiadásáról szóló igazolás egyidejű leadásával - be kell jelenteni a jegyzőnek.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Eljáró szervezeti egység:

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal, Szervezési Osztály

Illetékességi terület:

Biatorbágy közigazgatási területén lévő vagy létesítendő üzletek.

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet B) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat,
 • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

 • az üzlet, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja,
 • szakhatósági állásfoglalások.

Az eljárás illetéke:

Illetékmentes

A bejelentés benyújtásának a módja:

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

Biatorbágy Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

KRID:109270369

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően

Ügyintézési határidő:

25 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Biatorbágy Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal

Kérjük, figyeljen az alábbiakra:

 • Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése esetén továbbra is be kell mutatni a Vásárlók könyvét hitelesítés céljából.
 • A kereskedelmi tevékenység bejelentése nyomtatvány jövedéki termékekre vonatkozó kérdésében az energiatermék fogalma alatt az alábbiakat értjük:

 A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3.§ (2) bekezdés 11. pontja alapján energiatermék

a) a 2701 11 00-2702 20 00, - az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék és a 2713 11 00-2713 90 90 KN-kód szerinti petrolkoksz, a tőzeg vagy egyéb szilárd szénhidrogén kivételével - a 2704 00 10-2716 00 00, a 2901 10 00-2902 90 00, a 3403 11 00-3403 99 00, a 3811 11 10-3811 90 00, a 3814 00 90, a 3817 00 50, és a 3817 00 80 KN-kód szerinti termék,

b)7 a 1507 10 10-1518 00 99, az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék, a 3824 84 00-3824 88 00, 3824 91 00, 3824 99 86-3824 99 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a - szintetikus eredetű termék kivételével - 2905 11 00 KN-kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,

c) a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,

d)8 bármely olyan, az a)-c) pontban foglaltaktól eltérő

da) termék, amelyet üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként,

db) szénhidrogén, amelyet tüzelő-, fűtőanyagként történő felhasználásra állítanak elő vagy ilyenként kínálnak, értékesítenek vagy használnak fel;

Kapcsolódó dokumentumok:

-  Kizárólag üzletben forgalmazható termékek (működési engedély-köteles termékek) (1. számú melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján),

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek (működési engedély-köteles termékek)

(3. számú melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján)

 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek; kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 6. nem veszélyes hulladék;
 7. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.
Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
+36 70 797 9144, +36 23 310 174/260
oberle.natasa@biatorbagy.hu
Letölthető nyomtatványok