Növényvédelmi eljárás parlagfűvel fertőzött ingatlan esetében

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése kimondja: A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A vonatkozó jogszabály szerint az előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén

a) külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatósága,

b) belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

Egyéb, allergén gyomnövények elleni védekezés

Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a föld használója köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelés, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és természet védelmét.

Amennyiben a földhasználó (ingatlantulajdonos, vagy használó) ezen gyomnövények virágbimbójának kialakulását nem akadályozza meg, ezért az emberi egészség veszélybe kerül (pollenszórás megtörténik), ellene hatósági eljárást kell indítani és a gyommentesítés elvégzésére kell kötelezni. Ha a megadott határidő eredménytelenül telik el, úgy közérdekű védekezést rendel el a hatóság a mulasztó költségére és veszélyére és részére növényvédelmi bírságot szab ki.

Az eljárás jogi alapja:

  • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

  • 221/2008. (VIII.30.) Kormányrendelet

  • 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet

  • Biatorbágy Város Képviselő-testületének 12/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

  • Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

 Illetékességi terület: 

Biatorbágy Város belterülete

Eljárás megindítása:

Az eljárás bejelentés alapján vagy hivatalból indul (saját észlelés). 

Eljárási illetékek:

Az eljárás illetékmentes.

Parlagfű-bejelentés

Ügyfélként hivatalos úton bejelentést az alábbi módok egyikén lehet tenni:

– a beadványt személyesen leadva az ügyfélszolgálati pultnál (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) nyitvatartási időben,

– ügyfélkapun, a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal KRID azonosítószámra (109270369) beküldve a nyomtatványt.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a parlagfűvel fertőzött ingatlan azonosításához szükséges adatokat.

Telefonon, e-mail-en jelezni lehet, de az nem minősül hivatalos panaszbejelentésnek. Telefonon, e-mail-en történő jelzés esetén a bejelentőt nem illetik meg az ügyféli jogok!

Egyéb, nem allergén gyomnövények elleni védekezés

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Biatorbágy Város Képviselő-testületének 12/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete kimondja, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015.(V.8.) rendelete 4. § (1) bekezdésében, a 4. § (3)-(8) bekezdéseiben és az 5. §-ban meghatározott ingatlanok, közterületek tisztántartására vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be.

Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy kezelőt, hogy az ingatlana előtti közterületet folyamatosan tartsa rendben, végezze el a gyommentesítést, a lehullott lomb összegyűjtését, és ahol van szikkasztóárok, végezze el annak kitakarítását is.

Letölthető nyomtatványok