ÚJRA MEGNYITOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS lakáscélú helyi támogatásra

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága  a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. sz. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint minden év júniusában dönt a lakásépítés és vásárlás tárgyában benyújtott kérelmekről és a költségvetésben szereplő összeg erejéig határoz a támogatások odaítéléséről. Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2023.06.26. napján tartott ülésén úgy döntött, hogy a tárgyévi költségvetésében e célra elkülönített keretből, a fennmaradó maradványösszeg (3.000.000,- Ft) erejéig 2023. július 1. és augusztus 31. napja közötti időtartamra ismét megnyitja a pályázat lehetőségét.

Pályázati feltételek

A Rendelet személyi hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében foglalt azon személyekre terjed ki, akik a kérelem benyújtásakor Biatorbágyon legalább három éve állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. A Rendelet tárgyi hatálya kizárólag Biatorbágy Város közigazgatási területén található, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakóingatlanokra terjed ki.

A pályázat keretében támogatható célok

Biatorbágy Város Önkormányzata támogatást nyújt:

 • lakásépítéshez, vásárláshoz,
 • önerőből megvalósuló emeletráépítéshez, tetőtér-beépítéshez, amennyiben ezzel önálló lakás létesül,
 • a nem lakás céljára szolgáló helyiség(ek)nek lakássá történő átalakításához,
 • lakásbővítéshez,
 • lakás felújításához, korszerűsítéséhez,
 • lakások műszaki megosztásához.

Támogatás nyújtható továbbá:

 • a hagyományőrző, műemlék jellegű lakóépület-, építmény felújításához, karbantartásához. E felújítás azonban kizárólag hagyományőrző, műemlék jellegű munkálatok elvégzésére irányulhat.

A támogatás formája, feltételei

 • A helyi támogatás - 10 évenként egy alkalommal - a méltányolható lakásigény mértékét meg nem haladó szobaszámú lakóingatlanhoz adható, vissza nem térítendő támogatás, valamint kamatmentes kölcsön formájában.
 • Vissza nem térítendő helyi támogatás nyújtható:
  • ha a kérelmező és a vele egy háztartásban élő vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozója, élettársa tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében a kérelem benyújtásakor nincs másik beköltözhető lakás,
  • a kérelmező és a vele egy háztartásban élő vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozó, élettárs egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg családos kérelmező esetén a 114.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 142.500,- Ft-ot,
  • a kérelmező és a vele egy háztartásban élő vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozó, élettárs nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a szociális törvényben meghatározott mértéket meghaladja.
 • Kamatmentes kölcsönben részesíthető az a személy, aki a vissza nem térítendő támogatáshoz szükséges szociális, jövedelmi és vagyoni feltételekkel ugyan nem rendelkezik, de az eltartottak száma vagy egyéb méltánylást érdemlő körülmény (elemi kár, munkaképtelenné válás, családban felmerült tragikus körülmény stb.) ezt indokolttá teszi.

A pályázat keretében felosztásra kerülő keretösszeg, a támogatás mértéke

 • A keretösszeg Biatorbágy Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében meghatározott összeg: 3.000.000,- Ft.
 • A támogatás mértéke a vételár vagy az építkezés, átalakítás, felújítás, korszerűsítés költségének 60 %-áig terjedhet, amennyiben a kérelmező igazolt pénzbeli megtakarítása a vételár, vagy a költségvetésben meghatározott összeg 20 %-át eléri.

A kérelem kötelező mellékletei

 • kereseti igazolás,
 • építés esetén a jogerős építési engedély, vásárlás esetén a Földhivatal érkeztető bélyegzőjével ellátott adásvételi szerződés,
 • egyéb jogcím esetén a tervező vagy a kivitelező által készített költségvetés,
 • amennyiben a kérelmező a munkáltatótól vagy pénzintézettől kölcsönt, lakásépítési kedvezményt, adó-visszatérítési támogatást kapott, annak igazolása,
 • a pénzbeli megtakarítást hitelt érdemlő módon bizonyító pénzintézet által kiadott igazolás,
 • nyilatkozat a kérelmezőtől, valamint a vele együtt élő vagy együtt költöző személyektől arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat a törvény keretei között a személyes adatait – amelyet az Önkormányzat a támogatás elbírálásához kér – jogosult kezelni és nyilvántartani,
 • nyilatkozat az ingatlan valamennyi tulajdonosától, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén az Önkormányzat javára a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzájárulnak,
 • amennyiben az ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba már korábban elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztek be -, a tilalom jogosultjának nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az Önkormányzat javára további jog bejegyzéséhez,
 • a kérelmező nyilatkozata arról, hogy – a támogatás megítélése esetén – a szerződés megkötéséhez két készfizető kezest biztosít,
 • társasházban lakó kérelmező esetén a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének nyilatkozata arról, hogy a tervezett építkezésről, felújításról értesült.

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja

A pályázatot a mellékelt formanyomtatványon Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.) Ügyfélszolgálatán 2023. augusztus 31. napjáig lehet benyújtani, illetve postai úton 2023. augusztus 31. napján éjfélig lehet feladni a jegyzőnek címezve.

A kérelmek elbírálásának határideje a pályázati határidő lejártát követő hatvan nap: 2023. október 31.

Kapcsolattartás, elbírálás, támogatás felhasználása

 • A jegyző a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán keresztül gondoskodik a kérelmek nyilvántartásáról, szükség esetén hiánypótlásra való felhívásról és a Bizottság döntésének előkészítéséről.
 • A hiánypótlás nem teljesítése esetén a kérelem környezettanulmány lefolytatása nélkül elutasításra kerül. A kérelmüket hiánytalanul benyújtott, illetve a hiánypótlást teljesítő kérelmezők esetében a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt köteles készíteni.
 • A kérelmekkel kapcsolatosan további tájékoztatás az Igazgatási Osztály ügyintézőjétől (László Béláné 06-70/640-9746) vagy osztályvezetőjétől (Pomaházi Krisztina 06-30/697-4095) kérhető.
 • A helyi támogatást pénzintézet útján kell folyósítani. A kölcsön folyósítására a támogatás összegéig terjedő jelzálogjog Önkormányzat javára történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzést követően kerülhet sor.
 • A támogatás csak a megjelölt célra használható fel.
 • A kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni, lehetőség van előtörlesztésre, végtörlesztésre, illetve fizetési halasztás engedélyezésére is. Amennyiben a kamatmentes kölcsönben részesített személy a részletfizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére hat havi törlesztő részlet vonatkozásában nem teljesíti, abban az esetben a hátralévő teljes összeg azonnal, egy összegben esedékessé válik.

Biatorbágy, 2023. június 27.

upload
Csatolmány Méret
Pályázati kiírás (144.34 KB) 144.34 KB
lakascelu_helyi_tamogatas_nyomtatvany.pdf (225.34 KB) 225.34 KB