Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról 2021.

Pályázati kiírás

Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról

I.KÜLTERÜLETI (ZÁRTKERTI) PÁLYÁZAT

Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a zártkerti területeken élő társadalom megerősítése, közösségek kialakulása, a meglévő infrastrukturális hiányosságok kiküszöbölése, valamint az önkormányzat feladatainak költséghatékony kivitelezése céljából a lakosságot képviselő szervezeteket, a város területén felújító, építő munkákat a település éves költségvetésében meghatározott forrás (Összefogás Építési Alap) erejéig pályázati úton elnyerhető támogatással segíti.

1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázatot nyújthat be minden olyan helyben bejegyzett, legalább 1 éve működő civil szervezet, mely Biatorbágy közigazgatási területén az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(III.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2. § (2) bekezdésében megfogalmazott célok érdekében felújító, építő munkát végez.

2. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ CÉLOK, A TÁMOGATÁS FORMÁJA:

 • a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét,
 • a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg felújító-építési feladat legyen,
 • rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb négy hónap),
 • pályázatonként legfeljebb 7 millió Ft költségvetéssel bírjon,
 • a pályázó jelen pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot nyújthat be,
 • a megvalósítók munkájukon kívül 15% önrészt vállaljanak.

II. BELTERÜLETI PÁLYÁZAT

Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a belterületen élő társadalom megerősítése, közösségek kialakulása, a meglévő infrastrukturális hiányosságok kiküszöbölése, valamint az önkormányzat feladatainak költséghatékony kivitelezése céljából a lakosság önszerveződő közösségei által önkéntes alapon vállalt, a város területén felújító, építő munkákat a település éves költségvetésében meghatározott forrás (Összefogás Építési Alap) erejéig pályázati úton elnyerhető támogatással segíti.

1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázatot nyújthat be minden, legalább három különböző helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tulajdonosaiból és haszonélvezőiből álló, nagykorú és cselekvőképes személyek közössége nyújthat be pályázatot, ami Biatorbágy közigazgatási területén, belterületen a Rendelet 2/A. § (2) bekezdésében megfogalmazott célok érdekében felújító, építő munkát végez.

2. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ CÉLOK, A TÁMOGATÁS FORMÁJA:

 • a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét,
 • a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg felújító-építési feladat legyen,
 • rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb négy hónap),
 • pályázatonként legfeljebb 1 millió Ft költségvetéssel bírjon,
 • megvalósításban, legalább három különböző helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tulajdonosaiból és haszonélvezőiből álló, nagykorú és cselekvőképes személyek közössége vegyen részt,
 • a megvalósítók munkájukon kívül 15% önrészt vállaljanak.

III. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN NEM TÁMOGATHATÓK:

 • a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok.

IV. A PÁLYÁZATON FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KERETÖSSZEG:

 • Külterületi (zártkerti) pályázatokra a keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében 25.000.000,- Ft összegben határozta meg a Képviselő-testület.
 • Belterületi pályázatokra a keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében 5.000.000,- Ft összegben határozta meg a Képviselő-testület.

A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

V. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:

1. KÜLETRÜLETI (ZÁRTKERTI) PÁLYÁZAT

 1. pályázati adatlap
 2. a megvalósítást szolgáló tételes költségvetés
 3. anyag- és munkaszükséglet
 4. a megpályázott munka elkészülésének tervezett kezdete és befejezési időpontja
 5. a megpályázott munka részletes leírása
 6. helyszínrajz
 7. előzetes közútkezelői nyilatkozat (szerződéskötés előtt)
 8. Létesítő okirat (másolat) A pályázó hatályos létesítő okirata (alapszabály, alapító okirat) mely tartalmazza a pályázó adatait, különös tekintettel a képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére. 
 9. Nyilatkozat A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által cégszerűen aláírt Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. 
 10. Fizetési számlaigazolás (banki igazolás) A pályázó fizetési számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által kiadott igazolás, mely alkalmas a támogatás HUF, EUR, USD devizanemben történő fogadására.

2. BELTERÜLETI PÁLYÁZAT

 1. pályázati adatlap
 2. a megvalósítást szolgáló tételes költségvetés
 3. anyag- és munkaszükséglet
 4. a megpályázott munka elkészülésének tervezett kezdete és befejezési időpontja
 5. a megpályázott munka részletes leírása
 6. helyszínrajz
 7. előzetes közútkezelői nyilatkozat (szerződéskötés előtt)

VI. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENSÉGE

A pályázatot a Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága érvénytelennek minősíti, ha 

 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;
 • a pályázó nem tartozik a meghatározott pályázói körbe;
 • a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
 • a pályázat nem a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;
 • a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

VII. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA: 

 • 1. A pályázatot Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának címezve, a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) Ügyfélszolgálatán 2021. június 1. 16.00 óráig lehet benyújtani zárt borítékban. A zárt borítékon kérjük feltüntetni:

Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatás 2021.

 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 25.
 • Munkák befejezése 2021. november 15-ig.

VIII: KONZULTÁCIÓ, KAPCSOLAT, MEGÁLLAPODÁS

 1. A pályázók a döntésről 15 napon belül írásban értesítést kapnak.
 2. A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) 2021. július 23-ig történik.
 3. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatottal szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a konkrét támogatás feltételei, folyósításának, elszámolásának módja, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendje.
 4. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2021. december 01.
 5. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
 6. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében Mikóvári Hajnalka műszaki ügyintéző e-mailben, illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban. (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a, e-mail: mikovari.hajnalka@biatorbagy.hu)
 7. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott formailag hiányos pályázatok tekintetében a pályázó hiánypótlásra történő felszólítása 15 naptári napon belül történik.
 8. A Kiíró tájékoztatja Pályázót, hogy amennyiben a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításra kerül, a Pályázatot Biatorbágy Város Polgármestere által kijelölt három tagú bizottság bontja, értékeli, valamint a beérkezett pályázatokat Biatorbágy Város Polgármestere bírálja el.

 

  


  

upload
Csatolmány Méret
Pályázati kiírás (645.12 KB) 645.12 KB