Az igényelhető helyi értékvédelmi támogatásról 2023

Pályázati kiírás

Az igényelhető helyi értékvédelmi támogatásról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete célja, hogy a kulturális örökségvédelemről szóló törvényekkel, illetve a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairól szóló, 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendeletével összhangban biztosítja Biatorbágy közigazgatási területén lévő helyi jelentőségű építészeti és természeti értékek védelmét.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a település területén támogatni kívánja az alábbiakat:

1.    helyi egyedi védelem alatt álló épület, vagy a biai és torbágyi helyi védett területen álló épület

a) homlokzatának festése, színezése, javítása, újravakolása,

b) jellegzetességeit adó részleteinek (különösen nyílászáró, zsalutábla, kémény, homlokzati díszítőelemek, tornác) felújítása,

c) tetőszerkezetének felújítása, tető héjalásának cseréje,

d) homlokzatának, tornácának, tetőzetének eredeti állapot szerinti helyreállítása,

e) utcai kerítésének és elemeinek helyreállítása és felújítása;

f) épületszerkezetek megújítása, utólagos alapozás, vízszigetelés.

2.  helyi egyedi védelem alatt álló épület telkén, vagy a biai és torbágyi helyi védett terület telkén álló kút, kútház felújítása, helyreállítása;

3.  természeti és táji érték fenntartó kezelése.

4.    Építészeti értékek esetén a pályázati elbírálásánál előnyt élvez:

a) a teljes körű felújítás,

b)    a helyi védett terület esetén a szomszédos épületek tulajdonosainak együttes pályázata,

c)    a közepes, vagy rossz műszaki állapotú épületek, építmények.

5.    Támogatás adható a Rendelet helyi védett épületre vonatkozó 13. § szerinti helyrehozatali kötelezettség teljesítése érdekében is.

Pályázati szabályok

Az önkormányzathoz támogatási pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, aki Biatorbágy Város közigazgatási területén álló helyi értékvédelmi terület, helyi védelem alatt álló építészeti vagy természeti érték, vagy a helyrehozatali kötelezettséggel érintett építmény tulajdonosa, bérlője, használója.

Egy pályázó maximum 2.000.000,- Ft összegre pályázhat.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

Építészeti értékekesetén:

  • az építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a jogerős engedélyezési határozatot, illetve településképi véleményt

Természeti értékesetén:

  • kertépítész által készített szakvéleményt,
  • szükséges kertépítészeti engedélyezett tervet és jogerős engedélyt,

Minden esetben:

  • a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést;
  • a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét;
  • a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és határidejét;
  • előzetes kötelezettség vállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.
  • A támogatás nem visszatérítendő támogatás formájában nyújtható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 15.

A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázatot Biatorbágy Város Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) Ügyféltájékoztatóján 2023. május 15. 16 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2022. május 15. éjfélig lehet feladni.

A pályázat értékelésének határideje: 2023. június 30.

Hiányos és határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázók a döntésről 30 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az elbírálás során a beérkezett pályázatokat szakmai szempontból a főépítész véleményezi, majd a kijelölt bizottságok javaslatának birtokában a Képviselő-testület dönt a támogatás odaítéléséről.

A döntésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesítettek megnevezését, a támogatás mértékét.

A támogatás biztosítására vonatkozóan a pályáztatás során kiválasztott, a támogatást igénybe vevőkkel az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést kell kötni.

A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján, és a hirdetőtáblán közzé kell tenni, valamint meg kell jelentetni a Biatorbágyi Körképben.

A pályázatot a mellékelt adatlap kitöltésével, és a benne foglalt mellékletek csatolásával kell benyújtani.

upload
Csatolmány Méret
Pályázati adatlap (15.92 KB) 15.92 KB