Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása

Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása 

A pályázat célja:

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete keretösszeget határoz meg, amivel támogatni kívánja a település ifjúságának munkába állási lehetőségeinek javítását, közvetve felsőfokú iskolai végzettség megszerzését. Ennek a keretnek az összegét a mindenkori költségvetés tartalmazza. Fenti cél elérésére az önkormányzat pályázatot hirdet több, nem iskolai keretek között megszerezhető képesítés megszerzésének támogatására. Ezzel kívánja Biatorbágy ifjúságának munkaerőpiaci lehetőségeit bővíteni.

A pályázat részletei: 

 • Pályázati témák:

A pályázatban a következő, nem iskolai keretek között megszerezhető végzettségek pályázhatók:

 1. nyelvvizsga tanfolyam

 2. Vezetői engedély tanfolyam

 3. OKJ tanfolyam

 • Pályázók köre:

A pályázaton minimum 3 éve biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél fiatalabb személyek indulhatnak.

 • Elszámolható költségek köre, mértéke:

 • Az I.1. pontban megjelölt cél esetén a tanfolyam díja és taneszközök költsége,

 • az I.2 pontban megjelölt cél estén a tanfolyam és vizsga díja,

 • az I. 3. pontban megjelölt cél estén a tanfolyam és vizsgadíj, valamint a taneszközök költsége.

Egy pályázó mindhárom célra benyújthat támogatási kérelmet.

A pályázható maximális összeg: 50.000 Ft/cél.

 • Értékelési szempontok:

Az értékelésnél előnyt élveznek azon pályázatok: 

 1. amelyek aktuális, Biatorbágyon is keresett szakmák, végzettségek megszerzésére irányulnak,

 2. melyek felsőfokú diploma megszerzéséhez köthető nyelvvizsgát céloznak,

 3. melyek a munkavégzéshez, munkaerő piaci helyzet javítását szolgáló autóvezetői engedélyek megszerzésére irányulnak,

 4. szociálisan rászorultságát igazoló személyek pályázata

 • Benyújtandó dokumentumok:
 1. pályázati adatlap

 2. tételes költségvetés terv

 3. szociális rászorultságot igazoló iratok, jövedelem igazolás a pályázó és a vele az egy háztartásban élők tekintetében

 4. GDPR nyilatkozat a szülő részéről, amennyiben a pályázó 16 évnél fiatalabb

 • A pályázat benyújtásának módja, ideje:

A pályázatokat folyamatosan, a keret erejéig legkésőbb 2024. november 15-ig, papír alapon, formanyomtatványon kell benyújtani Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A nyomtatvány letölthető Biatorbágy hivatalos honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

 • A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat, a beérkezést követő első bizottsági ülésen, a képviselő-testület által delegált hatáskör alapján, az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati összeg átutalására, kifizetésére a szerződés aláírását követően kerülhet sor.

 • A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási határidő:
 1. A megszerzett bizonyítvány bemutatása, vagy a sikertelen vizsgát igazoló okirat, kivéve a jogosítvány megszerzésére történt támogatás, mely esetben amennyiben nem sikerül a jogosítványt egy év alatt megszerezni, akkor a támogatási összeg visszafizetése kötelező, és a pályázó ezt követően erre a célra nem kaphat későbbiekben támogatást.

 2. Tanfolyam támogatása esetén a képző intézet igazolása arra vonatkozólag, hogy a pályázó minimum 80%-ban részt vett a képzésen. Ennek hiányában az orvosi igazolás, ami miatt ezt nem teljesítette.

 3. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

 4. A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után.

 5. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.

 6. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő. A szöveges és pénzügyi beszámolót is tartalmazó elszámolás határideje: 2025. 01. 31., melyet papír alapon kell benyújtania. Ez alól kivételt képez a jogosítvány megszerzésének támogatása. Ott a döntéstől számított egy év a felhasználás és beszámolás határideje.

 7. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.

 8. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben, illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban Tóth Tamás Ifjúsági referens 23 - 310-174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-64, email: toth.tamas@biatorbagy.hu

 9. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

Fogalomtár:

szociálisan rászoruló személy: a háztartásban élő egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimál nyugdíj négyszeresét.

jövedelem: jövedelem: - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

nyelvvizsga tanfolyam: Minden Magyarországon elfogadott, regisztrált nyelvvizsga.

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

 • a pályázó és a vele közös háztartásban élők jövedelmének és egyéb pénzellátásának (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, rehabilitációs járadék, rokkantsági járadék,  stb.), illetve rendszeres szociális ellátásának igazolása (ápolási díj, rendszeres települési támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.)

 • ha a pályázó félárva/árva, a szülő(k) halotti anyakönyvi kivonata(i),

 • ha a szülők elváltak, a jogerős bírósági ítélet másolata,

 • ha a pályázó krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg van, az erről szóló orvosi igazolás vagy kórházi zárójelentés,

 • ha a szülő/gondviselő, egyéb családtag munkanélküli, a munkaügyi központ igazolása,

 • ha a szülő/gondviselő nyugdíjas, az erről szóló határozat vagy nyugdíjasigazolvány,

 • ha a pályázónak gyermeke van, a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

 • ha a pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült, az erről szóló értesítés.

upload