Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról

Pályázati kiírás

Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról

I.KÜLTERÜLETI (ZÁRTKERTI) PÁLYÁZAT

Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a zártkerti területeken élő társadalom megerősítése, közösségek kialakulása, a meglévő infrastrukturális hiányosságok kiküszöbölése, valamint az önkormányzat feladatainak költséghatékony kivitelezése céljából a lakosságot képviselő szervezeteket, a város területén felújító, építő munkákat a település éves költségvetésében meghatározott forrás (Összefogás Építési Alap) erejéig pályázati úton elnyerhető támogatással segíti.

1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázatot nyújthat be minden olyan civil szervezet, mely Biatorbágy közigazgatási területén e Rendeletben megfogalmazott célok érdekében felújító, építő munkát végez.

2. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ CÉLOK, A TÁMOGATÁS FORMÁJA:

 • a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét,
 • a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg felújító-építési feladat legyen,
 • rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb négy hónap),
 • pályázatonként legfeljebb 7 millió Ft költségvetéssel bírjon,
 • a pályázó jelen pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot nyújthat be,
 • a megvalósítók munkájukon kívül 15% önrészt vállaljanak.

II. BELTERÜLETI PÁLYÁZAT

Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a belterületen élő társadalom megerősítése, közösségek kialakulása, a meglévő infrastrukturális hiányosságok kiküszöbölése, valamint az önkormányzat feladatainak költséghatékony kivitelezése céljából a lakosság önszerveződő közösségei által önkéntes alapon vállalt, a város területén felújító, építő munkákat a település éves költségvetésében meghatározott forrás (Összefogás Építési Alap) erejéig pályázati úton elnyerhető támogatással segíti.

1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, mely Biatorbágy közigazgatási területén e Rendeletben megfogalmazott célok érdekében felújító, építő munkát végez.

2. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ CÉLOK, A TÁMOGATÁS FORMÁJA:

 • a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét,
 • a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg felújító-építési feladat legyen,
 • rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb négy hónap),
 • pályázatonként legfeljebb 1 millió Ft költségvetéssel bírjon,
 • megvalósításban legalább három család részt vegyen,
 • a megvalósítók munkájukon kívül 15% önrészt vállaljanak.

III. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN NEM TÁMOGATHATÓK:

 • a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok.

IV. A PÁLYÁZATON FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KERETÖSSZEG:

 • Külterületi (zártkerti) pályázatokra a keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében 25.000.000,- Ft összegben határozta meg a Képviselő-testület.
 • Belterületi pályázatokra a keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében 5.000.000,- Ft összegben határozta meg a Képviselő-testület.

A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

V. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:

1. KÜLETRÜLETI (ZÁRTKERTI) PÁLYÁZAT

 1. pályázati adatlap
 2. a megvalósítást szolgáló tételes költségvetés
 3. anyag- és munkaszükséglet
 4. a megpályázott munka elkészülésének tervezett kezdete és befejezési időpontja
 5. a megpályázott munka részletes leírása
 6. helyszínrajz
 7. előzetes közútkezelői nyilatkozat (szerződéskötés előtt)
 8. Létesítő okirat (másolat) A pályázó hatályos létesítő okirata (alapszabály, alapító okirat) mely tartalmazza a pályázó adatait, különös tekintettel a képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére. 
 9. Nyilatkozat A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által cégszerűen aláírt Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. 
 10. Fizetési számlaigazolás (banki igazolás) A pályázó fizetési számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által kiadott igazolás, mely alkalmas a támogatás HUF, EUR, USD devizanemben történő fogadására.

2. BELTERÜLETI PÁLYÁZAT

 1. pályázati adatlap
 2. a megvalósítást szolgáló tételes költségvetés
 3. anyag- és munkaszükséglet
 4. a megpályázott munka elkészülésének tervezett kezdete és befejezési időpontja
 5. a megpályázott munka részletes leírása
 6. helyszínrajz
 7. előzetes közútkezelői nyilatkozat (szerződéskötés előtt)

VI. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENSÉGE

A pályázatot a Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága érvénytelennek minősíti, ha 

 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;
 • a pályázó nem tartozik a meghatározott pályázói körbe;
 • a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
 • a pályázat nem a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;
 • a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

VII. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA: 

 • A pályázatot Biatorbágy Város Településfejlesztési Bizottságának címezve, a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) Ügyfélszolgálatán 2020. június 10. 16.00 óráig lehet benyújtani zárt borítékban. A zárt borítékon kérjük feltüntetni:

Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatás 2020.

 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22.
 • Munkák befejezése 2020. november 15-ig.

VIII: KONZULTÁCIÓ, KAPCSOLAT, MEGÁLLAPODÁS

 1. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
 2. A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) 2020. július 15-ig történik.
 3. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatottal szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a konkrét támogatás feltételei, folyósításának, elszámolásának módja, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendje.
 4. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2020. december 15.
 5. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
 6. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében Csókné Ács Dorottya műszaki ügyintéző e-mailben, illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban. (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a e-mail: acs.dorottya@biatorbagy.hu)
 7. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott formailag hiányos pályázatok tekintetében a pályázó hiánypótlásra történő felszólítása 8 naptári napon belül történik.

 

  

 

 

Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati kiírás280.21 KB