Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról

II. ÚJRA KIÍRT BELTERÜLETI PÁLYÁZAT

Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a belterületen élő társadalom megerősítése, közösségek kialakulása, a meglévő infrastrukturális hiányosságok kiküszöbölése, valamint az önkormányzat feladatainak költséghatékony kivitelezése céljából a lakosság önszerveződő közösségei által önkéntes alapon vállalt, a város területén felújító, építő munkákat a település éves költségvetésében meghatározott forrás (Összefogás Építési Alap) erejéig pályázati úton elnyerhető támogatással segíti.

1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, mely Biatorbágy közigazgatási területén az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról szóló 6/2018 (III. 30.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott célok érdekében felújító, építő munkát végez.

2. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ CÉLOK, A TÁMOGATÁS FORMÁJA:

 • a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét,
 • a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg felújító-építési feladat legyen,
 • rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb négy hónap),
 • pályázatonként legfeljebb 1 millió Ft költségvetéssel bírjon,
 • megvalósításban legalább három család részt vegyen,
 • a megvalósítók munkájukon kívül 15% önrészt vállaljanak.

III. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN NEM TÁMOGATHATÓK:

 • a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok.

IV. A PÁLYÁZATON FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KERETÖSSZEG:

 • Belterületi pályázatokra a keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében külterületi (zártkerti) pályázatokra 25.000.000,- Ft összegben, belterületi pályázatokra 5.000.000,- Ft összegben határozta meg a képviselő-testület. A pályázat első fordulójában a belterületi összegből 1.029.710,- Ft maradvány keletkezett, ez kerül most ismételt kiírásra. 

A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

V. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:

1. BELTERÜLETI PÁLYÁZAT

 1. pályázati adatlap
 2. a megvalósítást szolgáló tételes költségvetés
 3. anyag- és munkaszükséglet
 4. a megpályázott munka elkészülésének tervezett kezdete és befejezési időpontja
 5. a megpályázott munka részletes leírása
 6. helyszínrajz
 7. előzetes közútkezelői nyilatkozat (szerződéskötés előtt)

VI. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENSÉGE

A pályázatot a Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága érvénytelennek minősíti, ha 

 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;
 • a pályázó nem tartozik a meghatározott pályázói körbe;
 • a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
 • a pályázat nem a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;
 • a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

VII. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA: 

 • A pályázatot Biatorbágy Város Településfejlesztési Bizottságának címezve, a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) Ügyfélszolgálatán 2020. szeptember 04. 14.00 óráig lehet benyújtani zárt borítékban. A zárt borítékon kérjük feltüntetni:

Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatás 2020.

 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 28.
 • Munkák befejezése 2020. november 15-ig.

VIII: KONZULTÁCIÓ, KAPCSOLAT, MEGÁLLAPODÁS

 1. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
 2. A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) 2020. október 15-ig történik.
 3. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatottal szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a konkrét támogatás feltételei, folyósításának, elszámolásának módja, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendje.
 4. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2020. december 15.
 5. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
 6. 6. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében Tarjáni István polgármester e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban. (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a e-mail: polgarmester@biatorbagy.hu)
 7. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott formailag hiányos pályázatok tekintetében a pályázó hiánypótlásra történő felszólítása 8 naptári napon belül történik.
Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati kiírás 330.21 KB
PDF icon Pályázati adatlap290.59 KB