Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Biatorbágy 3866/4 hrsz.-ú zártkerti ingatlan értékesítésére

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Biatorbágy 3866/4 hrsz.-ú zártkerti ingatlan értékesítésére

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól 21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 29. §-a alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Biatorbágy, 3866/4 hrsz.-ú zártkerti ingatlan (továbbiakban. Ingatlan) értékesítésére az alábbiak szerint:

 • A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Biatorbágy Város Önkormányzata

2051 Biatorbágy Baross G. u. 2/a.

 • A pályázat célja:önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
 • A pályázat jellege:a pályázat nyilvános
 • A pályázat tárgya, az Ingatlan adatai:

Az ingatlanok Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, zártkerti, kert művelési ágú ingatlanok.

 • művelési ág: kert
 • terület: 400 m2
 • övezeti besorolás: MK-1, az Ingatlanra, részletes építési övezetre vonatkozó előírások a Polgármesteri Hivatalban (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) Rumi Imre főépítésztől (rumi.imre@biatorbagy.hu) kérhetőek.
 • Ajánlattételi határidő:A pályázatokat zárt borítékban 2020. október 16. napján 12 óráig személyesen vagy 2020. október 15. éjfélig lehet postán feladni Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala címére (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.). A zárt borítékra kizárólag az alább pályázati jeligét kéri a kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Biatorbágy 3866/4 hrsz.-ú zártkerti ingatlanra.”
 • A pályázat minimális tartalmi elemei a következők:
  • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat, 2 eredeti példánya;
  • az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegû megajánlás), 2 eredeti példány;
  • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant
  • az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
  • az ajánlat első lapja egy ún. felolvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

Cég esetén:

 • Cég neve, székhelye,
 • cégjegyzékszáma,
 • képviselő neve,
 • képviselő e-mail címe,
 • képviselő telefonszáma,
 • belföldi adószáma,
 • bankszámlaszáma,
 • a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)

Magánszemély esetén:

 • az ajánlattevő neve és címe,
 • születési neve,
 • születési hely és idő,
 • anyja neve,
 • személyazonosító száma,
 • adóazonosító jele,
 • bankszámla száma,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,
 • a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)
 • Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
 • Pályázati biztosíték:a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.
 • Kikiáltási ár:kiíró az ingatlan kezdő eladási árát 420 000,- Ft, azaz négyszázhúszezerforintban határozza meg.
 • Pályázatok elbírálása:a benyújtott pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő zárt képviselő- testületi ülésen bírálja el. A pályázat elbírálás végső határideje: 2020. november 15.

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság bontja, értékeli és a legmagasabb ajánlattevőt javasolja győztesnek kihirdetni. Több azonos legmagasabb ajánlat esetén a Bizottság versenytárgyalást folytat a pályázókkal, ahol minimális licitnövekmény a kezdő eladási ár 5 %-a. Az versenytárgyalás előtt kiíró figyelembe veszi:

 • hogy több azonos legmagasabb ajánlat esetén ki az, aki 3 évnél régebben biatorbágyi lakcímmel rendelkező ajánlatadó;

A pályázat elbírálására a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület számára. Felelős: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Határidő: legkésőbb 2020. október 29.

A kiíró a fenti eljárásrend alapján lefolytatott pályázat nyertesével adásvételi szerződést köt.

 • Egyéb információ:

Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthető. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti. A pályázati kiírás 2020. október 2. napján a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Biatorbágy Város Önkormányzat honlapján www.biatorbagy.hu.A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Biatorbágy Város Polgármesterétől kérhető levélben, ill. elektronikus levélben (2051 Biatorbágy, Baross Gábor 2/A., polgarmester@biatorbagy.hu)

Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati felhívás943.27 KB