Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása

A pályázat célja:

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete keretösszeget határoz meg, amivel támogatni kívánja a település ifjúságának munkába állási lehetőségeinek javítását, közvetve felsőfokú iskolai végzettség megszerzését. Ennek a keretnek az összegét a mindenkori költségvetés tartalmazza. Fenti cél elérésére az önkormányzat pályázatot hirdet több, nem iskolai keretek között megszerezhető képesítés megszerzésének támogatására. Ezzel kívánja Biatorbágy ifjúságának munkaerőpiaci lehetőségeit bővíteni.

A pályázat részletei:

 • Pályázati témák:

A pályázatban a következő, nem iskolai keretek között megszerezhető végzettségek pályázhatók:

 1. nyelvvizsga tanfolyam
 2. Vezetői engedély tanfolyam
 3. Felnőttképzési tanfolyam
 • Pályázók köre:

A pályázaton minimum 3 éve biatorbágyi lakcímmel rendelkező, 35 évnél fiatalabb személyek indulhatnak.

 • Elszámolható költségek köre, mértéke:
 1. Az I.1. pontban megjelölt cél esetén a tanfolyam díja és taneszközök költsége,
 2. az I.2 pontban megjelölt cél estén a tanfolyam és vizsga díja,
 3. az I. 3. pontban megjelölt cél estén a tanfolyam és vizsgadíj, valamint a taneszközök költsége.

Egy pályázó mindhárom célra benyújthat támogatási kérelmet.

A pályázható maximális összeg: 50.000/cél Ft.

 • Értékelési szempontok:

Az értékelésnél előnyt élveznek azon pályázatok:

 1. amelyek aktuális, Biatorbágyon is keresett szakmák, végzettségek megszerzésére irányulnak,
 2. melyek felsőfokú diploma megszerzéséhez köthető nyelvvizsgát céloznak,
 3. melyek a munkavégzéshez, munkaerő piaci helyzet javítását szolgáló autóvezetői engedélyek megszerzésére irányulnak,
 4. szociálisan rászorultságát igazoló személyek pályázata
 • Benyújtandó dokumentumok:
 1. pályázati adatlap
 2. tételes költségvetés terv
 3. szociális rászorultságot igazoló iratok, jövedelem igazolás a pályázó és a vele az egy háztartásban élők tekintetében
 4. GDPR nyilatkozat a szülő részéről, amennyiben a pályázó 16 évnél fiatalabb
 • A pályázat benyújtásának módja, ideje:

A pályázatokat folyamatosan, a keret erejéig legkésőbb december 15-ig, papír alapon, formanyomtatványon és digitális formában adathordozón (cd/pendrive) kell benyújtani Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A nyomtatvány letölthető Biatorbágy hivatalos honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

 • A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat, a beérkezést követő első bizottsági ülésen, a képviselő-testület által delegált hatáskör alapján, az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati összeg átutalására, kifizetésére a szerződés aláírását követően kerülhet sor.

 • A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási határidő:
 1. A megszerzett bizonyítvány bemutatása, vagy a sikertelen vizsgát igazoló okirat.
 2. Tanfolyam támogatása esetén a képző intézet igazolása arra vonatkozólag, hogy a pályázó minimum 80%-ban részt vett a képzésen. Ennek hiányában az orvosi igazolás, ami miatt ezt nem teljesítette.
 3. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
 4. A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után.
 5. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.
 6. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő. A szöveges és pénzügyi beszámolót is tartalmazó elszámolás határideje: 2023. 01. 31., melyet papír alapon és elektronikus adathordozón (CD/DVD/pendrive) kell benyújtania.
 7. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
 8. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben, illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban Tóth Tamás Ifjúsági koordinátor 23 - 310-174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-64, email: toth.tamas@biatorbagy.hu
 9. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

Fogalomtár:

szociálisan rászoruló személy: a háztartásban élő egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimál nyugdíj négyszeresét.

jövedelem:jövedelem: - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

nyelvvizsga tanfolyam: Minden Magyarországon elfogadott, regisztrált nyelvvizsga.

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

 • a pályázó és a vele közös háztartásban élők egyéb pénzellátásának (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, rehabilitációs járadék, rokkantsági járadék,  stb.), illetve rendszeres szociális ellátásának igazolása (ápolási díj, rendszeres települési támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.)
 • ha a pályázó félárva/árva, a szülő(k) halotti anyakönyvi kivonata(i),
 • ha a szülők elváltak, a jogerős bírósági ítélet másolata,
 • ha a pályázó krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg van, az erről szóló orvosi igazolás vagy kórházi zárójelentés,
 • ha a szülő/gondviselő, egyéb családtag munkanélküli, a munkaügyi központ igazolása,
 • ha a szülő/gondviselő nyugdíjas, az erről szóló határozat vagy nyugdíjasigazolvány,
 • ha a pályázónak gyermeke van, a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • ha a pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült, az erről szóló értesítés.
upload
Csatolmány Méret
1.sz melléklet (24 KB) 24 KB
Pályázati adatlap 2022. (5.57 MB) 5.57 MB
Pályázati kiírás 2022. (160.58 KB) 160.58 KB
2.sz melléklet (30.5 KB) 30.5 KB