Pályázati kiírás a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2021. évi támogatására

Pályázati kiírás

a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2021. évi támogatására

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket, hogy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, gazdagítsa a város kulturális kínálatát, sportéletét, teret biztosítson a természet és az épített környezet értékmegóvásának ezzel is javítva az itt élők életminőségét. Ennek érdekében pályázatot ír ki a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2021. évi támogatására.

I.    Pályázati feltételek

 1. A szervezet biatorbágyi székhelyű, a pályázat elbírálását megelőzően legalább 1 éve működik a településen, és tagjainak legalább kétharmada biatorbágyi lakos.
 2. A művelődési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, ill. a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, valamint öregbíti a település jó hírét.
 3. A korábban kapott támogatás megállapodás szerinti felhasználása.
 4. Pontos elszámolás a korábban kapott támogatással.
 5. Hozzájárulás a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati ellenőrzéséhez.

II.    A Pályázat keretében támogatható célok

 1. A civil szervezet alapító okiratában, alapszabályában megjelölt célok megvalósítását segítő tevékenységek.
 2. Támogatási időszak:2021. június 01 – 2022. február 28.

III.    A Pályázat keretében nem támogathatók:

 1. a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok,
 2. azon szervezetek,
  1. amelyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat,
  2. amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és azokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják,
  3. amelyek a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetésén belül részesülnek önkormányzati támogatásban,
  4. melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében támogatja Biatorbágy Város Önkormányzata,
 3. működési kiadások.

IV.    A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg:

 1. A keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése tartalmazza
 2. A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 3. Egy szervezet pályázati anyagában kérelmezett cél(ok), terv(ek), tevékenység(ek) támogatására együttesen odaítélhető összeg maximum 600.000 Ft.
 4. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a legalább három szervezet által közösen vállalt programok és célok, valamint azok, amelyek az ifjúsági korosztály helyi közösségekbe való bekapcsolódását segítik elő.
 5. A testvérvárosi kapcsolatokat erősítő programok.

V.    A Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap.
 2. A pályázó szervezet elmúlt évi tevékenységének bemutatása különös tekintettel azokra a programokra, amikre az elmúlt évben nem nyújtottak be támogatási kérelmet (maximum egy A/4-es oldal terjedelemben)
 3. A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése (maximum egy A/4-es oldal terjedelemben).
 4. A tárgyévre tervezett tételes költségvetés, benne az elnyerni kívánt pályázati összeg tervezett felhasználásával, valamint a pályázati célok egyértelmű megfogalmazásával.
 5. Hiánytalanul kitöltött pályázati cél adatlap/ adatlapok.
 6. Az egyesület éves programterve, aminek részeként apályázati dokumentumban konkrétan meg kell jelölni azt a maximum 4 (négy) pályázati célt/tervet/tevékenységet, amelyhez az önkormányzat támogatását szeretné elnyerni a pályázó szervezet.
 7. A civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél nem régebbi – változás esetén az adott időponttól érvényes – egyszerű másolata.
 8. A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján.
 9. A civil szervezet hatályos alapító okirata, ill. alapszabálya azon szervezetektől, akik először pályáznak, illetve akiknél a szervezet létesítő okiratának tartalmában változás történt. Más szervezeteknek nyilatkozni kell arról, hogy az előzőleg benyújtott pályázati időpontjukhoz képest nem történt változás a létesítő okiratukban.
 10. A pályázó szervezet 2021. évi - önkormányzati ingatlan(ok)ra vonatkozó - térítésmentes teremhasználati igényeit tartalmazó kitöltött adatlap.
 11. A pályázathoz mellékelni szükséges a teljes pályázatot elektronikus adathordozón is.

VI.    A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, maximum 4 (négy) db konkrétan megjelölt önkormányzati támogatásra kérelmezett céllal/tervvel/tevékenységgel.

A pályázatot személyesen a Biatorbágy Város honlapjáról letölthető nyomtatványon, zárt borítékban, Biatorbágy Város Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) 2021. június 25-én 14.00 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2021. június 24-én éjfélig lehet feladni. Kérjük, hogy a pályázatot semmilyen formában ne fűzze össze!

A pályázati dokumentációt papír alapon és digitális adathordozón (CD/DVD/pendrive) egyaránt   be kell nyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni:

CIVIL PÁLYÁZAT 2021.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 26.

VII.    Konzultáció, kapcsolat, megállapodás

 1. A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
 2. A pályázaton elnyert pénzösszeg egyösszegű átutalása (kifizetése) a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után, legkésőbb 2021. augusztus 30-ig teljesül.
 3. A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.
 4. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2022. január 31. Az elszámolást a pályázat mellékletében szereplő adatlapokon kell benyújtani, papír alapon és elektronikus adathordozón (CD/DVD/pendrive).
 5. A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
 6. A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban: Tálas- Tamássy Richárd alpolgármester (tel: 06 23 310-174/ 236-os mellék, mobil: + +36-70/479-5445, e-mail: talas.tamassy.richard@biatorbagy.hu valamint Tóth Tamás Ifjúsági koordinátor 23 310-174/231-es mellék, mobil.: 06-30-276-70-64, email: toth.tamas@biatorbagy.hu
 7. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Csatolt fájlMéret
Pályázati kiírás és adatlap46.15 KB
1.sz melléklet13.35 KB
Excel icon 2.sz melléklet30.5 KB