Parkolóhelyek megváltása

Biatorbágy Város közigazgatási területén belül, közterületen létesítendő parkoló építésének engedélyezése, parkoló megváltása.
Biatorbágy közterületein parkolóhelyet kialakítani csak az Önkormányzat jogosult.
Parkolóhely megváltására abban az esetben van szükség, amikor egy adott létesítmény esetén az építési engedélyben előírt, az OTÉK előírásain alapuló parkolómennyiség a létesítmény területén, telkén belül nem biztosítható. Ezekben az esetekben az előírt parkolók egy része közterületen is megvalósítható.
A parkolók megváltását helyi rendelet szabályozza (továbbiakban: Rendelet).
A Rendeletet alkalmazni kell:
- minden olyan telekre, amelyen a jogszabályban előírt számú gépjármű várakozóhely kialakítása telken belül műszaki okból nem biztosítható;
- minden építtetőre, aki a fenti területeken szükséges várakozóhelyek számának növekedésével járó új épület építésére, meglévő épület átalakítására, bővítésére kér építési, fennmaradási illetve rendeltetés megváltoztatására engedélyt;
- továbbá azokra az építtetőkre, akik az új építés során meglévő közterületi várakozóhelyet szüntetnek meg.

A parkolóhely megváltása az építési tevékenység engedélyezésének feltétele. A parkolóhelyek megváltásáról az Önkormányzat az építtetővel szerződést köt.

Az eljárás jogi alapja:

  • Biatorbágy Képviselő-testülete 6/2007 (05.03.) ör.sz. rendelete gépjármű várakozóhelyek kialakításáról és megváltásáról (továbbiakban: Rendelet)
  • 253/1997 (XII.20.) korm.rend. (OTÉK)


Illetékességi terület:
Biatorbágy közigazgatási területén belül a közutak területe, egyéb közterületek, a közhasználatra szánt erdőterületen (erdő, parkerdő) kialakítandó várakozó- és rakodóhelyek.

Benyújtandó dokumentumok:

  • kérelem
  • 4 példány + az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságonként 2 példány építési – engedélyezési tervdokumentáció

Eljárás költségei:
Megváltási díj: A Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott megváltási alapdíj (500.000 Ft/parkolóhely);
illetőleg az egy várakozóhely kialakítására fordított tényleges költségek figyelembevételével a Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében hozott határozatával esetenként állapítja meg
A megváltási díj befizetésére 3 évi részletfizetési kedvezmény adható, melyről a Pénzügyi Bizottság dönt.

Eljárás megindítása:
Az eljárás megindítása kérelemmel történik, melyet mellékleteivel együtt Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani postai úton, vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
60 nap

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
Év közben bármikor benyújtható.
 

Letölthető nyomtatványok