Reklámhordozók elhelyezésének engedélyezése

Biatorbágy Város közigazgatási területén helyi rendelet szabályozza a reklámhordozók kihelyezésének lehetőségét, módját. A helyi rendelet előírásainak betartásán túl engedély szükséges reklámhordozó kihelyezésére az alábbi esetekben:
a) a reklámhordozó elhelyezése közterületen, közút melletti területen történik (függetlenül a hirdetőfelület méretétől) és/vagy
b) a reklámhordozó reklámfelülete meghaladja a 1m2-t

Az eljárást a reklámhordozó kihelyezése előtt kell megindítani, a) esetben legalább 30 nappal a tervezett kihelyezést megelőzően, b) esetben a vonatkozó építéshatósági előírások szerint. Az eljárás megindítása kérelemmel történik (a) esetben közterület-használati kérelem), melyet Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani (részleteket ld. „benyújtandó dokumentumok”).
Reklámhordozó közterületi elhelyezése esetén a közterület-használatra vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.
Egyes esetekben nem engedélyezhető reklámhordozó elhelyezése (pl. védett területen, erdőterületen, gondozott, park jellegű területen, utánfutóra szerelve, stb. – ld. Rendelet 28. § (1), (2), (3)).

Megjegyzés
1 m2 reklámfelületet meghaladó nagyságú, közterületen elhelyezendő, ill. a közterületbe 50 cm-en túl benyúló reklámhordozó esetén a kérelemről Biatorbágy Város Képviselő-testülete Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága dönt. 1 m2 alatti reklámtábla esetén a polgármester bírálja el a kérelmet.

2 m2 reklámfelületet meghaladó nagyságú reklámhordozó esetén építéshatósági eljárás lefolytatása szükséges. Ebben az esetben az eljárást a Hivatal Építésügyi Szolgáltatási pontja folytatja le. A benyújtandó dokumentumok körét a 37/2007.(XII. 13.) ÖTM rendelet határozza meg. Az eljárás illetékköteles.

Országos közút mellett elhelyezendő reklámtábla esetén közútkezelőként a Magyar Közút Kht. (Pest Megyei Igazgatóság) illetékes. A közút területén, a közút felett ill. lakott területen kívül a közút tengelyétől számított 100 (főút, autóút, autópálya) ill. 50m –en belül (egyéb út) reklámcélú berendezés nem helyezhető el (1988. évi I. tv. 12.§ (3)). Országos közút melletti, de Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában levő közterületet illetően a közterület-használati engedély csak a közútkezelő hozzájáruló nyilatkozata esetén adható meg.
Biatorbágyon áthaladó országos közutak: Ország út, Szabadság út, Fő utca, Pátyi út, Szent István utca. Nagy utca, Uray Géza utca

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területe (közterületek, minden egyéb ingatlan, építmény)

Az eljárás jogi alapja:

  • A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló 7/2015. (V. 8.) Ör. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
  • 37/2007.(XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és műszaki dokumentációk tartalmáról
  • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT. Rendelet


Benyújtandó dokumentumok:
( a) eset) – közterület-használati eljárás lefolytatása szükséges

  • közterület-használati kérelem (letölthető formanyomtatvány)
  • helyszínrajz a reklámhordozó(k) tervezett elhelyezkedéséről
  • a reklámhordozó(k) műszaki terve (méretezés, anyaghasználat, stb.)
  • a reklámfelület terve (látványterv vagy fotó a megjelenésről)


Díjszabás:
közterületen elhelyezett reklámhordozó díját a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza

Eljárási illetékek:
Az eljárás illetékmentes illetve 1 m2-t meghaladó reklámfelület esetén az építésügyi eljárás illetéke 3000,-Ft

Eljárás Megindítása:
Az eljárás megindítása kérelemmel történik (közterület-használati kérelem), melyet mellékleteivel együtt Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani postai úton, vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
21 nap

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
Amennyiben a reklámhordozó elhelyezése közterületen, közút melletti területen történik (függetlenül a hirdetőfelület méretétől) a tervezett kihelyezést megelőző 30 nappal kell megindítani az eljárást. Ha a reklámhordozó reklámfelülete meghaladja a 2m2-t, akkor az építéshatósági előírások szerint.

Letölthető nyomtatványok