Tájékoztató a jelölésről

Jelölő szervezet bejelentése

Jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, valamint egyesület, a szakszervezet kivételével, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.(A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 3. § 3. pontja)
Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a területi választási bizottságnál vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be.
A nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni kell az alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. (Ve. 119. §, 307/D. §)

 

 Jelölt- és listaállítás 

 

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükségesajánlások száma Biatorbágy településen Biatorbágyi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 8.) számú közleménye szerint az alábbiakban került megállapításra:

 • a 01. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 16 fő
 • a 02. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 13 fő
 • a 03. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 13 fő
 • a 04. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 13 fő
 • a 05. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 12 fő
 • a 06. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 12 fő
 • a 07. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 16 fő
 • a 08. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 13 fő

A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát – egész számra felfelé kerekítve – a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-ei adatai alapján kellett megállapítani. (Ve. 307/E. §), ami Biatorbágy Város esetében 10.471 fő volt.

Biatorbágyon Polgármester-jelölt az lehet, akit legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően.
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el. (Ve. 120-121. §)

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:

Nem gyűjthető ajánlás:

 • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 •  tömegközlekedési eszközön,
 •  állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. (Ve. 122-123. §)

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes Biatorbágyi Helyi Választási bizottságnál. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 1000 Ft. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt.(Ve. 124. §)

Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. (Ve. 307/G. § (1) bek.)

A kompenzációs listát és a megyei listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/I. § (1) bekezdés]

A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés]

Választási Kampány

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység:

 • a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
 • a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
 • a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. [Ve. 143. § (1) bekezdés]

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés]

2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazó adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. § szerint nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb 2019. október 13-án 16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2019. október 13-án történő megsemmisítés esetén 2019. október 16-án 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Jelölő szervezet:

Jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.(Ve. 3. § 3. pont)
A törvény 50-72. § alkalmazásában nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek rögzített célja a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.) 2. § 14. pont)

Jelölt- és listaállítás

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5%-ának, de legalább 5 választópolgár ajánlása szükséges.

A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások 10%-ában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 2%-ának ajánlását összegyűjtötte.

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások 10%-ában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 2%-ának ajánlását összegyűjtötte. Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi szervezet állíthat listát.

Két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján – ugyanazon szervezetek részvételével – közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet egy választókerületben csak egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt.

Egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők száma. Ha a listáról egy jelölt kiesik, helyére a listán soron következő jelölt lép.

Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet.

Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat el. A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. (Njt. 58-63. §)

A jelölt, lista állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban, egész számra kerekítve állapítja meg a Nemzeti Választási Bizottság. (Ve. 316. §) Biatorbágyon a német nemzetiségi képviselői jelöltséghez szükséges ajánlások száma: 12, a megválasztható képviselők száma: 5. A nemzetiségi választópolgárok száma a kitűzéskor: 221 fő.A magyar állampolgárok 2019. szeptember 27-ig kezdeményezhetik a nemzetiségi névjegyzékbe vételüket, hogy az önkormányzati választásra is kiterjedjen.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóív a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelhető a választás kitűzését követően.

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bek. ]

A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el. (Ve. 120-121. §)

A választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A nemzetiség választópolgáraként az adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2019. szeptember 8-án 16.00 óráig, illetve 2019. szeptember 30-án 16.00 óráig igényelheti. Az adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a választási iroda bírságot szabhat ki. (Ve. 317. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. (Ve. 318. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 318. § (1) bek.]

Csatolt fájlMéret
PDF icon Ajánlóív igénylése738.84 KB
PDF icon Ajánlóív igénylése (nemzetiségi)715.55 KB
PDF icon Egyéni jelölt bejelentése745.73 KB
PDF icon Egyéni jelölt bejelentése (nemzetiségi)723.6 KB
PDF icon Jelölt lemondásának bejelentése728.66 KB
PDF icon Lista bejelntése770.1 KB
PDF icon Listán állított jelölt személyi lapja776.47 KB