Társasházak működésének törvényességi felügyelete

A bejelentés vagy panasz illetékmentes.

Az eljárás lefolytatásában nem vehet részt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti vagy akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.
A jegyző köteles az eljárást hivatalból megindítani, ha az eljárásra okot adó körülményről hivatalból vagy bejelentés alapján tudomást szerez. Az eljárást 30 napon belül, de legfeljebb egyéves határidőn belül indíthatja meg.
Bejelentéssel a társasházi tulajdonostárs, valamint s közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet. A bejelentés során a tulajdonostársa helyett meghatalmazott is eljárhat.
A bejelentő legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazást, közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonatot nyújt be, mellyel adó körülmény fennállása valószínűsíti.

A jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház
a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

A jegyző a társasház működésével összefüggésben történt bejelentés esetén a bejelentést megvizsgálja, ha a feltételeknek megfelel eljárást indít a társasház ellen.
A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt.

Ha a jegyző nem indít eljárást a társasház ellen, a bejelentőt - a bejelentésében foglalt erre irányuló kérelme esetén - az írásbeli bejelentés kézhezvételétől, vagy a szóbeli bejelentés napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az eljárás elmaradásának indokairól.

A jegyző az eljárás során postai vagy elektronikus úton bekérheti, vagy a helyszínen megtekintheti a társasház működésével kapcsolatos iratokat. Az iratokat a közös képviselő a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles a jegyző rendelkezésére bocsátani.
A jegyző az eljárás során helyszíni ellenőrzést tarthat, a közös helyiségekbe beléphet, az eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet készít.

Ha az ellenőrzés során mindent rendben talált a jegyző felhívás kibocsátása nélkül az eljárást lezárja.
Ha jogsértést tapasztal, törvényességi felhívást intéz a társasház felé.
A közös képviselő a felhívásról annak közlését követő 3 napon belül a társasházban jól látható helyen kifüggesztett hirdetmény formájában értesíti a tulajdonostársakat a társasházban jól látható helyen kifüggeszti.
Amennyiben a jogszerű állapot a törvényes határidőn belül helyreáll, a jegyző az eljárást megszünteti.
A jogsértő állapot fennmaradása esetén a jegyző bírósághoz fordul a jogszerűség helyreállítása érdekében.

A bíróság a jegyző keresete alapján
a) megsemmisítheti a közgyűlés Tht. 27/A.§. (2) bekezdés b) pontjába ütköző határozatát és szükség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el,
b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívhatja a közgyűlést vagy arra a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot jogosíthatja fel, illetve
c) - ha a társasház működésének törvényessége a közös képviselő, illetve az intézőbizottság jogsértő magatartása miatt az a) vagy b) pont szerint nem biztosítható - százezertől ötmillió forintig terjedő, a jogsértés súlyával arányos bírság megfizetésére kötelezheti a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét és tagjait.

Ha a jegyző a keresetében birság kiszabását kéri, a pert a közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével és tagjaival szemben is meg kell indítani.

Ha a társasház és a közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke között érdekellentét áll fenn, a bíróság a társasház képviseletére hivatalból ügygondnokot rendel ki. A kiszabott bírság megfizetésében a társasházat helytállási kötelezettség nem terheli. A kiszabott bírság megfizetéséért az intézőbizottság elnökének és tagjainak felelőssége egyetemleges.

Az eljárás jogi alapja:
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:73.§. - 5:85.§-ban foglaltakra tekintettel
• A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
• A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeltének eljárási szabályairól szóló 155/2015.(VI.25.) Korm. rendelet
• A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területe

Törvényességi ellenőrzésre jogosult szerv.
Biatorbágy Város Jegyzője 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
+36 70 797 9144, +36 23 310 174/260
oberle.natasa@biatorbagy.hu