Telepengedély-köteles ipari tevékenység

A kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője (Budaörs Város Jegyzője) helyett 2013. január 1-től a telep fekvése szerint illetékes jegyző (Biatorbágy Város Jegyzője) köteles eljárni a telepengedély-köteles ipari tevékenységek tekintetében.
A kérelmező az ipari tevékenység megkezdését megelőzően köteles kérelmezni a telephelyen végezni kívánt tevékenységet Biatorbágy Város Jegyzőjénél. A jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző köteles a telepen helyszíni szemlét tartani. A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Amennyiben a területen az adott tevékenység végezhető a jegyző a telepengedély tárgyában hozott határozatot megküldi a jogszabályban felsorolt hatóságoknak.

Jogutódlás, az üzemeltető személyében történő változás
A telep használatára jogosult személyében történő változás, jogutódlás esetén a tevékenységet az új jogosult köteles bejelenteni jogosultságának megfelelő igazolása mellett. Az új üzemeltető a telephelyen ugyanazt a tevékenységi kört folytathatja, mint az előző üzemeltető, változtatások nélkül, a korábbiakkal mindenben megegyező módón. A változtatásokat a jegyző nyilvántartásba veszi.

Adatváltozás, tevékenység változás
Nem minősül adatváltozásnak a telepen folytatott tevékenység változása. Az ipari tevékenység végzője a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás esetén haladéktalanul köteles azt bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatváltozást nyilvántartásba veszi és a korábbi telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.
A telepen folytatott ipari tevékenység változását - ideértve ha a tevékenységet folytató a telepen korábban folytatott ipari tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik tevékenységet kíván gyakorolni, haladéktalanul köteles azt írásban a jegyzőnek bejelenteni.

Az eljárás jogi alapja:

  • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
  2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
  3. Aláírási címpéldány
  4. Egyéni vállalkozó esetében: egyéni vállalkozói igazolvány másolata

Az eljárás díja:
5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, amely készpénzzel a hivatal pénztárába való befizetéssel, illetve a hivatal költségvetési számlára való átutalási megbízással teljesíthető.

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala számlaszáma: 10918001-00000052-89250007
A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a tevékenységet végző személy nevét és a „telepengedély” szó megjelölését.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:
A telepengedély-köteles ipari tevékenység megkezdését megelőzően.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A kérelmet az erre a célra elkészített formanyomtatványon kell benyújtatni Biatorbágy Város Jegyzőjéhez személyesen, vagy postai úton.

Ügyintézési határidő:
21 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
+36 70 797 9144, +36 23 310 174/260
oberle.natasa@biatorbagy.hu