A változtatási tilalomról bővebben

A külterületekre elrendelt változtatási (építési) tilalomról tartott lakossági egyeztetéseken ígérteknek megfelelően itt tesszük közzé a rendelet jogszabályi előírásait, tájékoztatást adunk a településterv készítésének menetéről, valamint mellékeljük a Szőlőhegyekre készített fejlesztési tanulmány vizsgálati anyagát.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 31-én döntött a Szőlőhegyek, Katalinhegy, Pecató területekre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről. A rendelet itt olvasható: /system/files/_valtoztatasi_tilalom_szolohegyekre_20230401_.pdf

1. A rendelkezés jogszabályi hátteréről:

A változtatási tilalom elrendelésének lehetőségét „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 20-22. §-a fogalmazza meg, illetve ad lehetőséget. (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.tv)

Az Étv 20. § (1) bek a.) pontja kimondja, hogy „a)  változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig.” A 21. §. (1) és (2) bekezdése az alábbiakat rögzíti:

„21. §  (1) *  A helyi építési szabályzat - ideértve a kerületi építési szabályzatot is - készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén a helyi építési szabályzat - ideértve a kerületi építési szabályzatot is - készítésének időszakára azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő.

(2) A változtatási tilalom - ha az azt elrendelő önkormányzati rendelet rövidebb időről nem rendelkezik - három év eltelte után külön rendelkezés nélkül megszűnik.”

Tekintettel arra, hogy városunk közigazgatási területére vonatkozóan az új településterv készítése és új építési szabályzat előkészítése még a tavalyi évben megkezdődött, ezért, az esetlegesen új városfejlesztési célok megvalósításának biztosítása érdekében, a fentebb hivatkozott jogszabályi felhatalmazás alapján a változtatási tilalom elrendelésre került.

A 22. § (1) bekezdése határozza meg, hogy ezen időszak alatt milyen munkálatok folytathatóak.

22. § (1) *  A változtatási tilalom alá eső területen - a 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével - telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

A 20. § (7) bekezdése alapján a tilalom az alábbiak nem terjed ki:

„(7) *  A tilalom nem terjed ki:

a) *  a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett építési tevékenységre,

b) a korábban gyakorolt használat folytatására,

c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá

d) *  az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra, vagy az egyszerű bejelentéstől eltérő építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő kivitelezésére.”

Bízunk benne, hogy városunk lakói jogkövető magatartást követnek, így az elrendelt változtatási tilalom alatt, a fentebb megjelöltek esetleges megsértése miatt építéshatósági intézkedéseket nem kell kezdeményeznünk, illetve ilyenek egy-egy átfogó építésfelügyeleti eljárás során nem kerül észlelésre,  megállapításra. Esetleges jogszabálysértés esetén a hatáskörrel és illetékességgel bíró építéshatóság jár el.

Sajnálatosan fel kell hívni a figyelmet, hogy a korábbiakban engedély nélkül, szabálytalanul épített épületek, - melyek nem felelnek meg az országos és helyi építési előírásoknak -, a továbbiakban is, és a változtatási tilalom megszűnése után is is szabálytalan építkezések, melyek súlyos építéshatósági intézkedésekkel járnak/hatnak.

 

2. Településterv elkészítésének menetrendje

Az új helyi építési szabályzatok elkészítésére „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásai, szabályai vonatkoznak. (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100419.kor)

Az új építési szabályzat előkészítése, adatok begyűjtése megkezdődött, a lakosság és egyéb szervezetek által jelzett problémák, felvetések, javaslatok gyűjtése folyamatosan történik, jelenleg az adatgyűjtések, megalapozó előkészítő vizsgálatok szakasza történik. Az eljárás szakmai része az E-TÉR-ben történik majd. A jogszabályban meghatározott időben és módon kerül sor a társadalmi, lakossági, szakhatósági egyeztetésekre. A város honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az eljárások pontos menetéről. A jelenlegi javaslattételi szakaszban várjuk szíves indítványaikat, elképzeléseiket, amelyek szakmai vizsgálat után kerülhetnek be az új építési szabályzatba. Javaslataikat a hivatal címére postázva, illetve a karosi.klara@biatorbagy.hu email címre is várjuk.

3. Szőlőhegyekre készített koncepcióterv

Biatorbágy Szőlőhegyek (volt zártkerti, ma kertes mezőgazdasági) területe nagyon sajátos településrendezési feladatot jelent városunk számára.

A rendkívül nagy kiterjedésű területen a közeli jövőben elvégzendő feladat koncepcionális lényege: A különleges tájhasználati, táji-, építészeti értékeinek 21. századi sajátos életmódkínálatba való beépítése, a diszperz, öncélú fejlesztési törekvések értékteremtő és érték hasznosító, helyi közösségépítő folyamatok felé terelése. Ennek a folyamatnak jogi, építésszabályozási, településrendezési, településüzemeltetési, kultúraépítő, szervezeti elemeinek kialakítására vonatkozó előtanulmány elkészíttetése vált  szükségessé. Ennek keretében került megelőző vizsgálatra a kertes mezőgazdasági területeken az egyedi, sajátos területhasználat településrendezési szabályozási lehetőségeinek feltárása, megalapozása.

Többek között Koszorú Lajos urbanista és Varga Ötvös Béla közgazdász szociológiai és közgazdasági aspektusból megfogalmazott tanulmánya nagyon jó alapokat tartalmaz, amelyek tovább gondolásával, vizsgálataival eredményesebben állítható össze a városrendezés szabályozási javaslata.

A mellékelt koncepció a kertes mezőgazdasági területeken helyi érdekvédelemmel foglalkozó szervezetek közreműködésével, bevonásával született meg. Reméljük, hogy megfelelő kiindulópontja lehet az elképzelések, egyeztetések folytatásához, melynek célja a koncepció beépítése a készülő településtervbe.